Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 10 Unit 8H Writing trang 103 – Friends Global Chân trời sáng tạo

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 8H Writing trang 103 – Chân trời sáng tạo

1 (trang 103 SGK Tiếng Anh 10): Work in pairs. Put the following words/ phrases in order of importance concerning online education. Then compare your ideas with another pair. (Làm việc theo cặp. Xếp các từ / cụm từ sau theo thứ tự quan trọng liên quan đến giáo dục trực tuyến. Sau đó so sánh ý tưởng của bạn với một cặp khác.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 8H Writing trang 103 – Friends Global Chân trời sáng tạo

lecture content active participation devices timetable internet connection lecturer’s teaching skills

Đáp án:

Internet connection (đường truyền mạng)

Active participation (sự tham gia tích cực)

lecturer’s teaching skills (kĩ năng giảng dạy của giảng viên)

lecture content (nội dung bài giảng)

devices (thiết bị)

timetable (thời khóa biểu)

2 (trang 103 SGK Tiếng Anh 10): Read the task and the letter. What problem(s) does the writer have? What does she want the recipient to do? (Đọc nhiệm vụ và lá thư. Người viết có (những) vấn đề gì? Cô ấy muốn người nhận làm gì?)

As a result of the pandemic Covid-19, all your classes are now online. You have been having problems with the internet connection in your area. Write a letter of complaint to the internet provider. (Do hậu quả của đại dịch Covid-19, tất cả các lớp học của bạn hiện đã trực tuyến. Bạn đang gặp sự cố với kết nối Internet trong khu vực của mình. Viết một lá thư khiếu nại đến nhà cung cấp internet.)

Dear Sir or Madam,

I am writing to report the slow and unstable internet connection in my area. Since I am now taking online classes, I access the Internet for my lessons and materials, so high speed Internet connectivity is very important to me. My main problem is that the signal is not strong enough during the day. As most of my online classes are in the morning, I am frequently disconnected from the lectures. Without stable Internet connectivity, it is more and more difficult for me to follow the class. I realise that it is expensive to support all students in the city who are doing online classes as a result of the pandemic. However, students should be able to attend their classes without any interruption rather than spending all the time adjusting their devices. In conclusion, I find this is an irritating problem. Unless there is a significant improvement to the internet reliability and speed in the area, the students in our city will not be able to attend online classes.

Yours faithfully,

Đáp án:

The writer’s problem is slow and unstable internet connection in his or her area. He or she wants the recipient to improve the internet reliability and speed in the area (Vấn đề của người viết là kết nối Internet chậm và không ổn định trong khu vực của họ. Người đó muốn người nhận cải thiện độ tin cậy và tốc độ internet trong khu vực)

Hướng dẫn dịch:

Thưa ông hoặc bà,

tôi viết thư này để báo cáo kết nối Internet chậm và không ổn định trong khu vực của tôi. Vì bây giờ tôi đang tham gia các lớp học trực tuyến, tôi truy cập Internet để tìm các bài học và tài liệu của mình, vì vậy kết nối Internet tốc độ cao rất quan trọng đối với tôi. Vấn đề chính của tôi là tín hiệu không đủ mạnh trong ngày. Vì hầu hết các lớp học trực tuyến của tôi là vào buổi sáng, tôi thường xuyên bị ngắt kết nối với các bài giảng. Không có kết nối Internet ổn định, tôi càng khó theo dõi lớp học. Tôi biết rằng việc hỗ trợ tất cả học sinh trong thành phố đang học các lớp học trực tuyến do hậu quả của đại dịch là rất tốn kém. Tuy nhiên, sinh viên có thể tham gia các lớp học của họ mà không bị gián đoạn thay vì dành toàn bộ thời gian để điều chỉnh thiết bị của họ. Tóm lại, tôi thấy đây là một vấn đề khó chịu. Nếu không có sự cải thiện đáng kể về độ tin cậy và tốc độ internet trong khu vực, học sinh trong thành phố của chúng ta sẽ không thể tham gia các lớp học trực tuyến.

Trân trọng,

3 (trang 103 SGK Tiếng Anh 10): Read the Writing Strategy. Match the bold conjunctions in the letter with the meanings below. (Đọc Chiến lược Viết. Hãy ghép các liên từ in đậm trong lá thư với các nghĩa dưới đây.)

1 because (x2) ______ , ______

2 instead of   ______

3 if there is not   ______

4 for that reason  ______

Đáp án:

1 since, as (bởi vì)

2 rather than (thay vì)

3 unless there is (nếu không có)

4 so (vì thế)

4 (trang 103 SGK Tiếng Anh 10): Match the paragraphs of the letter (1-4) with four of the topics below (A—E). (Nối các đoạn của bức thư (1-4) với bốn chủ đề dưới đây (A-E).)

A Give more details about the problem. (Cung cấp thêm chi tiết về vấn đề.)

B State what you want to happen in the future. (Nêu) điều bạn muốn xảy ra trong tương lai.

C Explain the problem clearly and why it is an issue for you. (Giải thích vấn đề một cách rõ ràng và tại sao nó là một vấn đề đối với bạn.)

D Ask for information. (Hỏi thông tin.)

E Give reasons why you think the problem needs to be solved. (Đưa ra lý do tại sao bạn cho rằng vấn đề cần được giải quyết.)

Đáp án:

1 C

2 A

3 E

4 B

5 (trang 103 SGK Tiếng Anh 10): Read the useful phrases for summing up. Then find one more in the letter in exercise 2. Which paragraph does it begin? (Đọc các cụm từ hữu ích để tổng hợp. Sau đó tìm thêm một từ trong bức thư ở bài tập 2. Nó mở đầu đoạn văn nào?)

Summing up

On balance, I think …

Overall, … in my opinion.

All in all, …

For these reasons, I strongly believe that …

Đáp án:

“In conclusion” begins paragraph 4 (cụm In conclusion mở đầu đoạn 4)

6 (trang 103 SGK Tiếng Anh 10): Work in pairs. Read the task below. Then plan and write the letter. Remember to use a phrase from exercise 5. (Làm việc theo cặp. Đọc nhiệm vụ bên dưới. Sau đó lập kế hoạch và viết thư. Hãy nhớ sử dụng một cụm từ trong bài tập 5.)

During the lockdown time to prevent the spread of Covid-19, students in your city are having lessons broadcast on the city’s TV channel. Write a letter of complaint (120-150 words) about the problem(s) you have had. Think about the ideas you discussed in exercise 1. (Trong thời gian khóa cửa để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, học sinh trong thành phố của bạn đang xem các bài học được phát trên kênh truyền hình của thành phố. Viết một lá thư phàn nàn (120-150 từ) về (các) vấn đề mà bạn đã gặp phải. Suy nghĩ về những ý kiến bạn đã thảo luận trong bài tập 1.)

Đáp án:

Dear Sir or Madam,

I am writing to express my dissatisfaction with the timetable of broadcasting lessons and the pace of the lessons on the city’s TV channel. I am now a grade-10 student taking online lessons from my school,  and your lessons on TV are also important for me to review and acquire the knowledge better.

My first problem is that the lessons are broadcast fairly early. They are mostly in the morning and afternoon, at the same time as my online classes, so I can only watch them on weekends.

Furthermore, their speed is a bit slow. Although lecture content and lecturers’ teaching skills are amazing, lesson pace makes me and my peers less engaged and focused.

I realise that it is not easy to change the broadcast schedule immediately, but if you can do that, students in the city will be so grateful. Also, teachers’ speeding up the lessons a little bit would have an important impact on our acquisition of knowledge.

For these reasons, I strongly believe that unless there is a change in timetable and lesson pace, students will not learn as effectively as you expected

Yours faithfully,

Hướng dẫn dịch:

Thưa ông hoặc bà,

Cháu viết thư này để bày tỏ sự không hài lòng của mình với thời khóa biểu phát sóng các bài học và tốc độ của các bài học trên kênh truyền hình của thành phố. Cháu hiện là học sinh lớp 10 đang học bài trực tuyến của trường, và các bài học trên TV của các bạn cũng rất quan trọng để em ôn tập và tiếp thu kiến ​​thức tốt hơn.

Vấn đề đầu tiên của cháu là các bài học được phát sóng khá sớm. Họ học chủ yếu vào buổi sáng và buổi chiều, cùng lúc với các lớp học trực tuyến của cháu, vì vậy cháu chỉ có thể xem chúng vào cuối tuần.

Hơn nữa, tốc độ của chúng hơi chậm. Mặc dù nội dung bài giảng và kỹ năng giảng dạy của giảng viên rất hay, nhưng tốc độ bài học khiến cháu và các bạn của cháu ít hứng thú và tập trung.

Cháu nhận thấy rằng không dễ để thay đổi lịch phát sóng ngay lập tức, nhưng nếu bạn làm được điều đó, học sinh thành phố sẽ rất biết ơn. Ngoài ra, việc giáo viên tăng tốc bài học một chút sẽ có tác động quan trọng đến việc chúng cháu tiếp thu kiến ​​thức.

Vì những lý do này, cháu thực sự tin tưởng rằng trừ khi có sự thay đổi về thời gian biểu và nhịp độ làm bài, học sinh sẽ không học hiệu quả như mong đợi

Trân trọng, 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Unit 8A Vocabulary (trang 94 – 95 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the photos of gadgets (A—C)… 2. Check the meaning of the words below. Then listen and repeat…

Unit 8B Grammar (trang 96 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. How many different things do people use mobile phones for?… 2. Read the text. What happened in 1973, 1986, 1992 and 1997?…

Unit 8C Listening (trang 97 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Describe the photos. Where are the people?… 2. Read the Listening Strategy. What are the intentions of the speakers in sentences 1-6?…

Unit 8D Grammar (trang 98 Tiếng Anh lớp 10): 1. Look at the photo. What things do you think… 2. Read the text and check your ideas from exercise 1…

Unit 8E Word skills (trang 99 Tiếng Anh lớp 10): 1. Would you like to travel to another planet?… 2. Read the text. Do you think it is a good idea to colonise the moon and/or Mars?…

Unit 8F Reading (trang 100 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the pictures. What do you think these inventions were for… 2. Read the texts. Check your answers in exercise 1…

Unit 8G Speaking (trang 102 Tiếng Anh lớp 10): 1. Describe the photo. Answer the questions… 2. Read the task above. Then listen to a student doing the task…

Unit 8I Culture (trang 104 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in groups. Look at the photo above and the title of the text… 2. Read the text. Find out the answers to the questions in exercise 1…

Unit 8 Review (trang 105 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the texts. Circle the correct option (a—d)… 2. Listen to the text. Are the sentences true or false?…

Unit 8 Grammar Builder (trang 122 Tiếng Anh lớp 10): 1. Write the past participle of these verbs… 2. Complete the sentences with the correct form of the verb be…

Unit 8 Vocabulary Builder (trang 128 Tiếng Anh lớp 10): 1. Match six of the gadgets below with pictures A—C… 2. Read the sentences below. Which gadget is each person talking about?…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button