Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Friend plus CTST

Tiếng Anh 7 Starter Unit Language Focus trang 7 – Friend plus Chân trời sáng tạo

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Starter Unit Language Focus trang 7 – Chân trời sáng tạo

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Starter Unit Language Focus trang 7 – Friend plus Chân trời sáng tạo

1 (trang 7 SGK Tiếng Anh 7): Look for examples of the verb be in the text on page 6. How many examples can you find? Compare with your partner? (Tìm các ví dụ của động từ be trong đoạn văn bản ở trang 6. Bạn có thể tìm được bao nhiêu ví dụ? So sánh với bạn cùng cặp.)

Tiếng Anh 7 Starter Unit Language Focus trang 7 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

Affirmative:

1. My name’s Lucy and these are some of my favourite funny family photos.

2. This is me with my sister Hannah.

3. We’re twins.

4. I’m the one with the blue hair.

5. My older sister is twenty-two and her husband is Italian.

6. This is her cute baby son, my nephew Nico.

7. This is my dad Michael and my brother Luke.

8. They’re Star Wars Fans.

9. His new grandson is a bit smelly sometimes.

10. She’s a real star!!!

Negative:

1. They aren’t crazy.

2. My grandfather Tony isn’t very happy.

Hướng dẫn dịch:

Dạng khẳng định:

1. Tên của tôi là Lucy và đây là một vài bức ảnh vui nhộn yêu thích của gia đình tôi.

2. Đây là tôi và chị gái Hannah của mình.

3. Chúng tôi là sinh đôi.

4. Tôi là người với mái tóc màu xanh dương.

5. Chị gái của tôi 22 tuổi và chồng của chị ấy là người Ý.

6. Đây là đứa con trai đáng yêu của cô ấy, cháu trai của tôi, Nico.

7. Đây là bố của tôi – Michael và em trai của tôi – Luke.

8. Họ là người hâm mộ của bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao”.

9. Đứa cháu trai mới của ông thỉnh thoảng hơi bốc mùi một chút.

10. Bà ấy là một ngôi sao thực thụ!!

Dạng phủ định:

1. Họ không điên.

2. Ông của tôi Tony không được vui lắm.

2 (trang 7 SGK Tiếng Anh 7): Write true sentences using affirmative and negative forms of “be”. (Viết các câu đúng sử dụng dạng khẳng định và phủ định của động từ “be”.)

1. I _____ from Nha Trang.

2. We _____ in Việt Nam.

3. It _____ Monday morning.

4. Lucy’s photos _____ funny.

5. These sentences _____ difficult.

6. I _____ good at photography.

Đáp án:

1. am/am not

2. are/aren’t

3. is/isn’t

4. are/aren’t

5. are/aren’t

6. am/am not

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đến/không đến từ Nha Trang.

2. Chúng tôi ở/không ở Việt Nam.

3. Đó là/không là sáng thứ hai.

4. Những bức ảnh của Lucy thì vui nhộn/không vui nhộn.

5. Những câu này khó/không khó.

6. Tôi giỏi/không giỏi nhiếp ảnh.

3 (trang 7 SGK Tiếng Anh 7): Complete the questions and answers. (Hoàn thành các câu hỏi và trả lời.)

Tiếng Anh 7 Starter Unit Language Focus trang 7 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

1. Is – it is – it isn’t

2. Are – they are – they aren’t

3. Is – he is – he isn’t

Hướng dẫn dịch:

1. Có phải xanh dương là màu yêu thích của bạn?

    Đúng rồi – Không phải.

2. Các bạn của bạn thích bóng đá phải không?

    Đúng, họ thích – Không, họ không thích.

3. Bố của bạn là giáo viên phải không?

    Đúng rồi – Không phải.

4 (trang 7 SGK Tiếng Anh 7): Make new questions. Change the words in blue in exercise 3. Ask your partner. (Tạo các câu hỏi mới. Thay đổi các từ màu xanh ở bài 3. Hỏi bạn cùng nhóm)

Tiếng Anh 7 Starter Unit Language Focus trang 7 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Gợi ý:

1. Is yellow your favourite colour? – Yes, it is.

2. Are your friends interested in swimming? – No, they aren’t.

3. Is your dad a doctor? – Yes, he is.

Hướng dẫn dịch:

1. Có phải vàng là màu yêu thích của bạn? – Đúng rồi.

2. Các bạn của bạn thích bơi lội phải không? – Không, họ không thích.

3. Bố của bạn là bác sĩ phải không? – Đúng rồi.

5 (trang 7 SGK Tiếng Anh 7): Complete the table with possessive adjectives and possessive pronouns. (Hoàn thành bảng với các tính từ sở hữu và đại từ sở hữu.)

Tiếng Anh 7 Starter Unit Language Focus trang 7 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

1. I – My – Mine

2. You – Your – Yours

3. He – His – His

4. She – Her – Hers

5. We – Our – Ours

6. They – Their – Theirs

6 (trang 7 SGK Tiếng Anh 7): Complete the dialogue with the correct subject pronouns, possessive adjectives and possessive pronouns. (Hoàn thành đoạn hội thoại với các đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu.)

Mr. Watts: Hi. What’s 1_____ name?

Sophie: I’m Sophie.

Mr. Watts: Sophie, 2_____’m your teacher. 3_____ name is Watts and these are two of your new classmates. 4_____ names are Eva and Rick.

Sophie: Hi!

Eva: Hi, Sophie. Come with us. You see, the other classes are on the first floor but 5_____ is on the second floor.

Rick: This is your first day, right? Don’t worry about Mr. Watts. 6_____’s OK but his wife is our geography teacher, and she’s very strict.

Eva: Here we are! Sophie, this is your desk. 7_____ is next to ours. We can be best friends.

Rick: Hey! 8_____ isn’t only yours. She can be my best friend, too.

Sophie: Thanks so much for being nice to me.

Đáp án:

1. your

2. I

3. My

4. Their

5. ours

6. He

7. Mine

8. She

Hướng dẫn dịch:

Mr Watts: Xin chào. Tên em là gì?

Sophie: Em là Sophie.

Mr Watts: Sophie, thầy là thầy giáo của em. Tên thầy là Watts và đây là 2 người bạn mới cùng lớp của em. Tên của họ là Eva và Rick.

Sophie: Xin chào!

Eva: Xin chào, Sophie. Hãy đi cùng chúng tớ. Cậu thấy đấy, các lớp học khác đều ở tầng 1 còn lớp của chúng mình thì ở trên tầng 2.

Rick: Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu phải không? Đừng lo về thầy Watts. Thầy ấy rất tốt bụng, nhưng vợ của thầy là giáo viên địa lý của chúng mình, và cô ấy rất nghiêm khắc.

Eva: Đến nơi rồi! Sophie, đây là bàn học của cậu. Bàn của tớ ở cạnh bàn của cậu. Chúng mình có thể là những người bạn thân.

Rick: Này! Bạn ấy không phải của mỗi mình cậu đâu. Bạn ấy cũng có thể là bạn thân của tớ nữa.

Sophie: Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã thật tốt bụng với tớ.

7 (trang 7 SGK Tiếng Anh 7): Fill in the blanks with “a”, “an”, “the” or zero article. (Điền vào chỗ trống “a”, “an”, “the”, hoặc không có mạo từ.)

1. _____ principal of my school is very friendly.

2. We are going to have _____ English test tomorrow.

3. Are you interested in _____ physics or _____ English?

4. Danny wanted _____ bicycle for his last birthday.

5. It takes Olivia _____ hour to get to work every day.

6. What’s _____ highest mountain in your country?

Đáp án:

1. The

2. an

3. ∅ – ∅

4. a

5. an

6. the

Hướng dẫn dịch:

1. Hiệu trưởng của trường tôi rất thân thiện.

2. Chúng tôi sẽ có bài kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai.

3. Bạn thích môn Vật lý hay tiếng Anh?

4. Danny đã muốn một chiếc xe đạp vào sinh nhật lần trước của anh ấy.

5. Olivia mất một tiếng để tới nơi làm việc hàng ngày.

6. Ngọn núi nào là ngọn núi cao nhất ở nước bạn?

8 (trang 7 SGK Tiếng Anh 7): USE IT!

Ask and answer the questions about your classroom, using articles (a, an, the or zero articles) (Thực hành. Hỏi và trả lời các câu hỏi về lớp học của bạn, sử dụng các mạo từ (a, an, the hoặc không dùng mạo từ.))

Tiếng Anh 7 Starter Unit Language Focus trang 7 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Gợi ý:

1. What’s that on the wall? – It’s a board.

2. Where are the chalks? – They’re on the teacher’s desk.

3. What subjects do you learn today? – I learn English and Literature.

4. What’s that behind the chair? – It’s an orange backpack.

5. How many girls are there in the class? – There are ten girls in the class.

Hướng dẫn dịch:

1. Cái gì ở trên tường vậy? – Đó là cái bảng.

2. Những viên phấn ở đâu vậy? – Chúng ở trên bàn của giáo viên.

3. Hôm nay bạn học những môn gì vậy? – Tôi học tiếng Anh và Ngữ văn.

4. Cái gì ở đằng sau cái ghế vậy? – Đó là cái ba lô màu cam.

5. Có bao nhiêu bạn gái ở trong lớp? – Có mười bạn gái ở trong lớp. 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Vocabulary (trang 6 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the notes about Lucy’s photos… 2. Read the text again and match the words in blue …

Vocabulary and Listening (trang 8 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read and listen to the dialogue… 2. Check the meaning of the words in blue and choose the correct words …

Language Focus (trang 9 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look for examples from the dialogue … 2. Look at the photos. Complete the sentences with the correct …

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Friend plus – Chân trời sáng tạo

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button