Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 2 trang 67 – Global Success Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 2 trang 67 – Kết nối tri thức

1 (trang 67 SGK Tiếng Anh 7): Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và thảo luận các câu hỏi sau)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 2 trang 67 – Global Success Kết nối tri thức

Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 2 (ảnh 1)

1. What outdoor activities do they take part in?

2. Why do they do these activities?

Gợi ý:

1. Picture 1: They are cleaning streets.

Picture 2: They are growing trees.

2. They do these activities to save the environment.

Hướng dẫn dịch:

1. Họ tham gia những hoạt động ngoài trời nào?

– Tranh 1: Các em đang dọn dẹp đường phố.

– Tranh 2: Họ đang trồng cây.

2. Tại sao họ thực hiện những hoạt động này?

– Họ làm những hoạt động này để cứu môi trường.

2 (trang 67 SGK Tiếng Anh 7): Listen to an interview between a reporter and two students. Circle the appropriate option (A, B, or C) to complete each sentence. (Hãy nghe cuộc phỏng vấn giữa một phóng viên và hai học sinh. Khoanh tròn vào phương án thích hợp (A, B, hoặc C) để hoàn thành mỗi câu.)

1. Trang and Phong are talking about …

A. school subjects          B. school timetables                C. outdoor activities

2. They are members of … club(s).

A. one                            B. two                                     C. three

3. The “Go Green Club” cleans streets on

A. Saturday afternoons B. Saturday mornings             C. Sunday afternoons

4. They grow … in the school garden.

A. vegetables                 B. flowers                                C. trees

Đáp án:

1. C

2. B

3. A

4. A

Nội dung bài nghe:

Reporter: Hello, Trang and Phong. Can you tell me something about your school outdoor activities?

Trang: Well. School is great. We are busy with our subjects, but we really enjoy the opportunities we have for outdoor activities.

Reporter: Great. What types of outdoor activities do you take part in?

Trang: I’m a member of a club called Go Green Club. And we do lots of activities.

Reporter: What activities, for example?

Trang: Well, our members clean streets on Saturday afternoons. We also encourage our classmates to recycle glass, cans, and paper.

Reporter: Wonderful! I’m sure your activities help us protect our environment. What about you, Phong? What outdoor activities do you do?

Phong: Well. I’m a member of the Green Garden Club. We grow vegetables in the school garden after school. Our school canteen uses the vegetables for our lunches.

Reporter: Sounds interesting. And …

Hướng dẫn dịch:

PV: Xin chào Trang và Phong. Các bạn có thể cho tôi biết vài điều về các hoạt động ngoài trời của trường bạn được không?

Trang: Chà. Trường học rất tuyệt. Chúng tôi bận rộn với các môn học của mình, nhưng chúng tôi thực sự tận hưởng cơ hội cho các hoạt động ngoài trời.

PV: Tuyệt vời. Bạn tham gia những loại hoạt động ngoài trời nào?

Trang: Mình là thành viên của câu lạc bộ Go Green Club. Và chúng tôi thực hiện rất nhiều hoạt động.

PV: Ví dụ như những hoạt động nào?

Trang: À, các thành viên của chúng tôi dọn dẹp đường phố vào các buổi chiều thứ bảy. Chúng tôi cũng khuyến khích các bạn cùng lớp tái chế thủy tinh, lon và giấy.

PV: Tuyệt vời! Tôi chắc rằng các hoạt động của bạn sẽ giúp chúng tôi bảo vệ môi trường của mình. Còn bạn thì sao, Phong? Bạn làm những hoạt động ngoài trời nào?

Phong: Chà. Tôi là thành viên của Câu lạc bộ Vườn Xanh. Chúng tôi trồng rau trong vườn trường sau giờ học. Căn tin trường học của chúng tôi sử dụng rau cho bữa trưa của chúng tôi.

PV: Nghe có vẻ thú vị. Và …

3 (trang 67 SGK Tiếng Anh 7): Listen to the interview again

and answer the questions. (Nghe lại cuộc phỏng vấn và trả lời các câu hỏi)

1. What do Trang’s club members encourage their classmates to do?

2. What does the reporter think about Trang’s activities?

3. When and where do Phong’s club members grow vegetables?

Đáp án:

1. They encourage their classmates to recycle glass, cans, and paper.

2. The reporter thinks their activities protect the environment.

3. They grow vegetables in the school garden after school.

Hướng dẫn dịch:

1. Các thành viên câu lạc bộ của Trang khuyến khích các bạn trong lớp làm gì?

– Họ khuyến khích các bạn cùng lớp tái chế thủy tinh, lon và giấy.

2. Phóng viên nghĩ gì về hoạt động của Trang?

– Người báo cáo cho rằng hoạt động của họ bảo vệ môi trường.

3. Các thành viên câu lạc bộ của Phong trồng rau khi nào và ở đâu?

– Họ trồng rau trong vườn trường sau giờ học.

4 (trang 67 SGK Tiếng Anh 7): Work in pairs. Ask and answer

questions about your school’s outdoor activities. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các hoạt động ngoài trời của trường bạn.)

1. What outdoor activities do you take part in at school?

2. Which outdoor activity do you like the best?

3. Why do you like doing it?

Gợi ý:

1. I take part in growing trees and cleaning the schoolyard.

2. I like growing trees best.

3. I love the feeling of growing trees, and I can learn how to be patient.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn tham gia những hoạt động ngoài trời nào ở trường?

– Tôi tham gia trồng cây và dọn dẹp sân trường.

2. Hoạt động ngoài trời nào bạn thích nhất?

– Tôi thích trồng cây nhất.

3. Tại sao bạn thích làm điều đó?

– Tôi thích cảm giác trồng cây, và tôi có thể học cách kiên nhẫn.

5 (trang 67 SGK Tiếng Anh 7): Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school. You can use the information in 4 (Viết đoạn văn khoảng 70 từ kể về một hoạt động ngoài trời ở trường em. Em có thể sử dụng thông tin bài 4)

Gợi ý:

There are many outdoor activities at my school. I take part in growing trees and cleaning the schoolyard and I love growing trees best. I love the feeling of growing trees, and I can learn how to be patient. These activities can help to save our environment.

Hướng dẫn dịch:

Có rất nhiều hoạt động ngoài trời ở trường của tôi. Em tham gia trồng cây và dọn dẹp sân trường và em thích nhất là trồng cây. Tôi thích cảm giác trồng cây và tôi có thể học cách kiên nhẫn. Những hoạt động này có thể giúp bảo vệ môi trường của chúng ta.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

Getting Started (trang 60,61 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read…2.Read the conversation again…

A closer look 1 (trang 62 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in columns A and B…2. Complete the sentences withthe phrases…

A closer look 2 (trang 63,64 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences…2. Work in pairs…

Communication (trang 64,65 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation…2. Work in pairs…

Skills 1 (trang 66 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures and answer…2. Read the passage and answer…

Looking back (trang 68 Tiếng Anh lớp 7): 1. Find the words and phrases…2. Complete the sentences with…

Project (trang 69 Tiếng Anh lớp 7): 1. Search for a school you would… 2. Look at the table and tell the…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button