Học TậpLớp 7Tin học 7 Kết nối tri thức

Tin học 7 Bài 16 Kết nối tri thức: Thuật toán sắp xếp | Giải Tin học lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải bài tập Tin học 7 Bài 16: Thuật toán sắp xếp

Bạn đang xem: Tin học 7 Bài 16 Kết nối tri thức: Thuật toán sắp xếp | Giải Tin học lớp 7

Khởi động trang 78 Bài 16 Tin học lớp 7: Có hai chất lỏng khác màu là xanh và đỏ, lần lượt được chứa trong hai chiếc cốc A và B (Hình 16.1a). Chúng ta cần đổi chỗ hai chất lỏng này, sao cho cốc A đựng chất lỏng màu đỏ, còn cốc B đựng chất lỏng màu xanh. Để thực hiện công việc này, chúng ta sử dụng thêm một chiếc cốc thứ ba (cốc C) không đựng gì. Em hãy quan sát Hình 16.1b, Hình 16. 1c, Hình 16.1d để biết cách thực hiện.

Có hai chất lỏng khác màu là xanh và đỏ

Trả lời:

Các bước thực hiện:

– Đổ nước trong cốc A (hoặc cốc B) sang cốc C.

– Đổ nước trong cốc B (hoặc A) còn lại sang cốc trống.

– Đổ nước trong cốc C vào cốc còn trống.

1. Thuật toán sắp xếp nổi bọt

Hoạt động 1 trang 80 Tin học 7: Mô phỏng thuật toán sắp xếp nổi bọt

Câu hỏi trang 80 Tin học lớp 7: Em hãy thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp 5 số sau đây theo thứ tự tăng dần. Hãy mô phỏng các bước sắp xếp bằng hình vẽ minh hoạ tương tự như Hình 16.2, Hình 16.3, Hình 16.4

3

5

4

1

2

Trả lời:

 

Vòng lặp thứ nhất

 

 

3

5

4

1

2

2 > 1 ⇒ KHÔNG hoán đổi

3

5

4

1

2

1 < 4 ⇒ hoán đổi

3

5

1

4

2

1 < 5 ⇒ hoán đổi

3

1

5

4

2

1 < 3 ⇒ hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ nhất

1

3

5

4

2

 

Vòng lặp thứ hai

 

 

1

3

5

4

2

2 < 4 ⇒ hoán đổi

1

3

5

2

4

2 < 5 ⇒ hoán đổi

1

3

2

5

4

2 < 3 ⇒ hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ hai

1

2

3

5

4

 

Vòng lặp thứ ba

 

 

1

2

3

5

4

4 < 5 ⇒ hoán đổi

1

2

3

4

5

4 > 3 ⇒ KHÔNG hoán đổi

1

2

3

4

5

3 > 2 ⇒ KHÔNG hoán đổi

1

2

3

4

5

2 > 1 ⇒ KHÔNG hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ ba

1

2

3

4

5

Câu hỏi 2 trang 80 Tin học lớp 7: Thuật toán sắp xếp nổi bọt sắp xếp danh sách bằng cách

A. Chọn phần tử có giá trị bé nhất đặt vào đầu danh sách

B. Chọn phần tử có giá trị lớn nhất đặt vào đầu danh sách

C. Hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự

D. Chèn phần tử vào vị trí thích hợp để đảm bảo danh sách sắp xếp theo đúng thứ tự.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Thuật toán sắp xếp nổi bọt sắp xếp danh sách được thực hiện bằng cách hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự.

2. Thuật toán sắp xếp chọn

Hoạt động 2 trang 82 Tin học 7:Sắp xếp chọn

Câu hỏi trang 82 Tin học lớp 7: Chọn năm học sinh, mỗi học sinh viết ra tờ giấy một con số mà mình yêu thích. Các em đứng thành một hàng ngang và cầm tờ giấy có ghi con số để cả lớp có thể quan sát được.

Ví dụ: 

41

15

17

32

18

Học sinh thứ sáu thực hiện thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp các con số của năm bạn theo thứ tự tăng dần.

Trả lời:

 

Vòng lặp thứ nhất

 

 

41

15

17

32

18

15 < 41 ⇒ hoán đổi

15

41

17

32

18

17 > 15 ⇒ KHÔNG hoán đổi

15

41

17

32

18

32 > 15 ⇒ KHÔNG hoán đổi

15

41

17

32

18

18 > 15 ⇒ KHÔNG hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ nhất

15

41

17

 32

18

 

Vòng lặp thứ hai

 

 

15

41

17

 32

18

17 < 41 ⇒ hoán đổi

15

17

41

 32

18

32 > 17 ⇒ KHÔNG hoán đổi

15

17

41

 32

18

18 > 17 ⇒ KHÔNG hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ hai

15

17

41

 32

18

 

Vòng lặp thứ ba

 

 

15

17

41

32

18

32 < 41 ⇒ hoán đổi

15

17

32

41

18

18 < 32 ⇒ hoán đổi

15

17

18

41

32

Kết quả vòng lặp thứ ba

15

17

18

41

32

 

Vòng lặp thứ tư

 

15

17

18

 41

32

32 < 41 ⇒ hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ tư

15

17

18

32

41

 Đầu ra dãy các phần tử đã sắp xếp tăng dần:

15

17

18

32

41

Câu hỏi trang 82 Tin học lớp 7: Em hãy viết vào vở cụ thể các bước 2, 3, 4 được mô tả trong Hình 16.5

Trả lời:

 

Vòng lặp thứ hai

 

 

1

4

3

5

2

3 < 4 ⇒ hoán đổi

1

3

4

5

2

KHÔNG hoán đổi

1

3

4

5

2

2 < 3 ⇒ hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ hai

1

2

4

5

3

Vòng lặp thứ ba

 

 

1

2

4

5

3

5 > 4 ⇒ KHÔNG hoán đổi

1

2

4

5

3

3 < 4 ⇒ hoán đổi

1

2

3

5

4

Kết quả vòng lặp thứ ba

Vòng lặp thứ tư

 

 

1

2

3

5

4

4 < 5 ⇒ hoán đổi

1

2

3

4

5

Kết quả vòng lặp thứ tư

3. Chia bài toán thành những bài toán nhỏ hơn

Câu hỏi trang 82 Tin học lớp 7: Chọn phương án đúng.

Tại sao chúng ta chia bài toán thành những bài toán nhỏ hơn?

A. Để thay đổi đầu vào của bài toán

B. Để thay đổi yêu cầu đầu ra của bài toán

C. Để bài toán dễ giải quyết

D. Để bài toán khó giải quyết hơn

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn giúp thuật toán dễ hiểu và dễ thực hiện hơn.

Luyện tập

Luyện tập 1 trang 82 Tin học lớp 7: Em hãy liệt kê các bước của thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp các số 3, 2, 4, 1, 5 theo thứ tự tăng dần.

Trả lời:

 

Vòng lặp thứ nhất

 

 

3

2

4

1

5

5 > 1 ⇒ KHÔNG hoán đổi

3

2

4

1

5

1 < 4 ⇒ hoán đổi

3

2

1

4

5

1 < 2 ⇒ hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ nhất

3

1

2

4

5

1 < 3 ⇒ hoán đổi

1

3

2

4

5

Kết quả vòng lặp thứ nhất

 

Vòng lặp thứ hai

 

1

3

2

4

5

5 > 4 ⇒ KHÔNG hoán đổi

1

3

2

4

5

4 < 2 ⇒ KHÔNG hoán đổi

1

3

2

4

5

2 < 3 ⇒ hoán đổi

1

2

3

4

5

Kết quả vòng lặp thứ hai

Luyện tập 2 trang 82 Tin học lớp 7: Em hãy liệt kê các bước của thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp các số 3, 2, 4, 1, 5 theo thứ tự tăng dần.

Trả lời:

 

Vòng lặp thứ nhất

 

 

3

2

4

1

5

2 < 3 ⇒ hoán đổi

2

3

4

1

5

KHÔNG hoán đổi

2

3

4

1

5

1 < 2 ⇒ hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ nhất

1

3

4

2

5

 

Vòng lặp thứ hai

 

 

1

3

4

2

5

KHÔNG hoán đổi

1

3

4

2

5

2 < 3 ⇒ hoán đổi

1

2

4

3

5

Kết quả vòng lặp thứ hai

 

Vòng lặp thứ ba

 

 

1

2

4

3

5

3 < 4 ⇒ hoán đổi

1

2

3

4

5

Kết quả vòng lặp thứ ba

 

 

Vòng lặp thứ tư

 

1

2

3

4

5

             KHÔNG hoán đổi

1

2

3

4

5

Kết quả vòng lặp thứ tư

Vận dụng

Vận dụng trang 82 Tin học lớp 7: Em hãy ghi lại kết quả điểm học tập môn Tin học của các bạn trong tổ. Thực hiện thuật toán sắp xếp chọn hoặc sắp xếp nổi bọt để sắp xếp điểm theo thứ tự giảm dần. Dựa trên kết quả sắp xếp, hãy cho biết danh sách tên các bạn tương ứng theo kết quả sắp xếp đó.

Trả lời:

– Bảng điểm môn Tin học

Họ và tên

Điểm

Đỗ Ngọc Anh

7

Lê Mỹ Duyên

4

Trần Quốc Đạt

9

Lê Hà My

5

Nguyễn Bảo Trâm

6

– Thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt:

 

Vòng lặp thứ nhất

 

 

7

4

9

5

6

6 > 5 ⇒ hoán đổi

7

4

9

6

5

6 < 9 ⇒ KHÔNG hoán đổi

7

4

9

6

5

9 > 4 ⇒ hoán đổi

7

9

4

6

5

9 > 7 ⇒ hoán đổi

9

7

4

6

5

Kết quả vòng lặp thứ nhất

 

Vòng lặp thứ hai

 

 

9

7

4

6

5

5 < 6 ⇒ KHÔNG hoán đổi

9

7

4

6

5

6 > 4 ⇒ hoán đổi

9

7

6

4

5

7 < 9 ⇒ KHÔNG hoán đổi

9

7

6

4

5

Kết quả vòng lặp thứ hai

 

Vòng lặp thứ ba

 

 

 

 

9

7

6

4

5

5 > 4 ⇒ hoán đổi

9

7

6

5

4

5 < 6 ⇒ KHÔNG hoán đổi

9

7

6

5

4

7 < 9 ⇒ KHÔNG hoán đổi

9

7

6

5

4

7 < 9 ⇒ KHÔNG hoán đổi

9

7

6

5

4

Kết quả vòng lặp thứ hai

– Bảng điểm môn Tin học sau khi sắp xếp:

Họ và tên

Điểm

Trần Quốc Đạt

9

Đỗ Ngọc Anh

7

Nguyễn Bảo Trâm

6

Lê Hà My

5

Lê Mỹ Duyên

4

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 1: Thiết bị vào – ra

Bài 2: Phần mềm máy tính

Bài 3: Quản lí dữ liệu trong máy tính

Bài 4: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên internet

Bài 5: Ứng xử trên mạng

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tin học 7 Kết nối tri thức

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button