Học TậpLớp 10Toán 10 Cánh Diều

Giải Toán 10 Bài 4 Cánh diều: Tổng và hiệu của hai vectơ | Giải Toán lớp 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải bài tập Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ

Giải Toán 10 trang 83 Tập 1

Bạn đang xem: Giải Toán 10 Bài 4 Cánh diều: Tổng và hiệu của hai vectơ | Giải Toán lớp 10

Câu hỏi khởi động trang 83 Toán lớp 10 Tập 1: Quan sát hình ảnh hai người cùng kéo một chiếc thuyền theo hai hướng khác nhau (Hình 48). Tuy nhiên, chiếc thuyền lại không di chuyển theo cùng hướng với một trong hai người đó mà di chuyển theo hướng khác.

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

Tại sao chiếc thuyền lại di chuyển như vậy?

Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau:

Lời giải:

Chiếc thuyền di chuyển theo hướng hợp lực của hai người.

Hoạt động 1 trang 83 Toán lớp 10 Tập 1: Một vật dịch chuyển từ A đến B và tiếp tục dịch chuyển từ B đến C (Hình 49).

a) Biểu diễn vectơ dịch chuyển của vật từ A đến B và từ B đến C.

b) Xác định vectơ dịch chuyển tổng hợp của vật.

 Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

a) Vectơ dịch chuyển của vật từ A đến B là: AB.

Vectơ dịch chuyển của vật từ B đến C là: BC.

b) Vectơ dịch chuyển tổng hợp của vật là: AB+BC.

Hoạt động 2 trang 83 Toán lớp 10 Tập 1: Cho hai vectơ a,  b. Lấy một điểm A tùy ý.

a) Vẽ AB=a,  BC=b  (Hình 50).

b) Tổng của hai vectơ a và b bằng vectơ nào?

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

a) Thực hiện vẽ như Hình 50.

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

b) Tổng của hai vectơ a và b bằng vectơ AC.

Giải Toán 10 trang 84 Tập 1

Luyện tập 1 trang 84 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Chứng minh PB+MC=AN.

Lời giải:

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

Do P là trung điểm của AB nên AP=PB.

Do đó AP+PB=PB+PB hay AB=PB+PB.

Do M là trung điểm của BC nên MC=BM.

Do đó BM+MC=BM+BM hay BC=BM+BM.

Do N là trung điểm của AC nên AN=NC.

Do đó AN+NC=NC+NC hay AC=NC+NC.

AB+BC=AC hay PB+PB+MC+MC=NC+NC.

Do đó PB+MC=AN.

Hoạt động 3 trang 84 Toán lớp 10 Tập 1: Cho ABCD là hình bình hành (Hình 52). So sánh:

a) Hai vectơ AD và BC.

b) Vectơ tổng AB+AD và vectơ AC.

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

a) Do ABCD là hình bình hành nên AD // BC và AD = BC.

Do đó AD=BC.

b) Do AD=BC nên AB+AD=AB+BC hay AB+AD=AC.

Luyện tập 2 trang 84 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy giải thích hướng đi của thuyền ở Hình 48.

Lời giải:

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

Gọi hướng kéo của 2 người ở 2 bên bờ sông lần lượt là a và b.

Theo quy tắc hình bình hành ta có: a+b=c.

Do đó thuyền sẽ di chuyển theo hướng c.

Giải Toán 10 trang 85 Tập 1

Luyện tập 3 trang 85 Toán lớp 10 Tập 1: Cho hình bình hành ABCD và điểm E bất kì. Chứng minh AB+CE+AD=AE.

Lời giải:

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

Do ABCD là hình bình hành nên AD=BC.

Khi đó AB+CE+AD=AB+CE+BC

=AB+BC+CE

=AC+CE

=AE

Vậy AB+CE+AD=AE.

Hoạt động 4 trang 85 Toán lớp 10 Tập 1: Trong Hình 54, hai ròng rọc có trục quay nằm ngang và song song với nhau, hai vật có trọng lượng bằng nhau. Mỗi dây có một đầu buộc vào vật, một đầu buộc vào một mảnh nhựa cứng. Hai vật lần lượt tác động lên mảnh nhựa các lực F1,  F2. Nhận xét về hướng và độ dài của mỗi cặp vectơ sau:

a) P1 và P2 biểu diễn trọng lực của hai vật;

b) F1 và F2.

(Bỏ qua trọng lượng của các dây và các lực ma sát)

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

a) Ta thấy hai vectơ P1 và P2 có cùng hướng và cùng độ dài.

b) Ta thấy hai vectơ F1 và F2 ngược hướng và cùng độ dài.

Giải Toán 10 trang 86 Tập 1

Hoạt động 5 trang 86 Toán lớp 10 Tập 1: Cho hai vectơ a,  b. Lấy một điểm M tùy ý.

a) Vẽ MA=a,  MB=b,  MC=b   (Hình 56).

b) Tổng của hai vectơ a và b bằng vectơ nào?

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

a) Thực hiện vẽ như Hình 56.

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

b) Tổng của hai vectơ a và b bằng vectơ MN với N là một điểm sao cho AMCN là hình bình hành.

Luyện tập 4 trang 86 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC có M là trung điểm của AC, N là trung điểm của BC và AB = a. Tính độ dài vectơ CMNB.

Lời giải:

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

Xét tam giác ABC có M là trung điểm của AC; N là trung điểm của BC nên MN là đường trung bình của tam giác ABC.

Do đó MN // BC và MN = 12AB = a2.

Do N là trung điểm của BC nên NB=CN.

Do đó CMNB=CMCN=NM.

Khi đó CMNB=NM=a2.

Vậy CMNB=a2.

Bài tập

Giải Toán 10 trang 87 Tập 1

Bài 1 trang 87 Toán lớp 10 Tập 1: Cho ba điểm M, N, P. Vectơ u=NP+MN bằng vectơ nào sau đây?

A. PN;

B. PM;

C. MP;

D. NM.

Lời giải:

u=NP+MN=MN+NP=MP.

Vậy đáp án đúng là đáp án C.

Bài 2 trang 87 Toán lớp 10 Tập 1: Cho ba điểm D, E, G. Vectơ v=DE+DG bằng vectơ nào sau đây?

A. EG;

B. GE;

C. GD;

D. ED.

Lời giải:

v=DE+DG=DEDG=GE.

Vậy đáp án đúng là đáp án B.

Bài 3 trang 87 Toán lớp 10 Tập 1: Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh:

a) AB+CD=AD+CB;

b) AB+CD+BC+DA=0.

Lời giải:

a) Ta có AB=AD+DB nên AB+CD=AD+DB+CD

AB+CD=AD+CD+DB=AD+CB.

Vậy ta có điều phải chứng minh.

b) AB+CD+BC+DA=AB+BC+CD+DA

AB+CD+BC+DA=AC+CA=AA=0.

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Bài 4 trang 87 Toán lớp 10 Tập 1: Cho hình bình hành ABCD, gọi O là giao điểm của AC và BD. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) AB+AD=AC;

b) AB+BD=CB;

c) OA+OB=OC+OD.

Lời giải:

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

a) Do ABCD là hình bình hành nên AD=BC.

Do đó AB+AD=AB+BC hay AB+AD=AC.

Vậy khẳng định a đúng.

b) Ta có AB+BD=AD.

AD=BC nên khẳng định b sai.

c) Do O là giao điểm hai đường chéo AC và BD của hình bình hành ABCD nên OA = OC, OB = OD.

Mà A và C nằm ở hai phía so với điểm O, B và D nằm ở hai phía so với điểm O nên OA=OC; OB=OD.

Do đó OA+OB=OC+OD.

Vậy khẳng định c sai.

Bài 5 trang 87 Toán lớp 10 Tập 1: Cho đường tròn tâm O. Giả sử A, B là hai điểm nằm trên đường tròn. Tìm điều kiện cần và đủ để hai vectơ OA và OB đối nhau. 

Lời giải:

Để hai vectơ OA và OB đối nhau thì OA = OB và OA;OB ngược hướng nhau.

Do A và B là hai điểm nằm trên đường tròn nên OA = OB = R.

Do đó cần thêm điều kiện hai vectơ OA;OB ngược hướng nhau.

Để hai vectơ OA;OB ngược hướng nhau thì O nằm giữa A và B.

Mà OA = OB nên O là trung điểm của AB.

Lại có O là tâm của đường tròn nên AB là đường kính của đường tròn (O).

Vậy AB là đường kính của đường tròn (O) thì hai vectơ OA và OB đối nhau.

Bài 6 trang 87 Toán lớp 10 Tập 1: Cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh MBMA=MCMD với mỗi điểm M trong mặt phẳng.

Lời giải:

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

Ta có MBMA=AB; MCMD=DC.

Do ABCD là hình bình hành nên AB=DC.

Vậy MBMA=MCMD.

Bài 7 trang 87 Toán lớp 10 Tập 1: Cho hình vuông ABCD có cạnh a. Tính độ dài của các vectơ sau:

a) DA+DC;

b) ABAD;

c) OA+OB với O là giao điểm của AC và BD.

Lời giải:

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

a)

 Xét tam giác ABD vuông tại A, có:

BD2 = AB2 + AD2 (định lí Pythagoras)

⇔ BD2 = a2 + a2 = 2a2

⇔ BD = a

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có DA+DC=DB.

Do đó DA+DC=DB=2a.

Vậy DA+DC=2a.

b) Ta có ABAD=DB.

Do đó ABAD=DB=2a.

Vậy ABAD=2a.

c) Do O là giao điểm hai đường chéo của hình vuông ABCD nên O là trung điểm của AC và BD.

Do O là trung điểm của BD nên OB=DO.

Do đó OB+OA=DO+OA=DA.

Vậy OB+OA=DA=a .

Bài 8 trang 87 Toán lớp 10 Tập 1: Cho ba lực F1=OA,  F2=OB và F3=OC cùng tác động vào một vật tại điểm O và vật đứng yên. Cho biết cường độ của F1,  F2 đều là 120 N và AOB^=120°. Tìm cường độ và hướng của lực F3.

Lời giải:

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

Do ba lực Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1) cùng tác động lên vật và vật đứng yên nên Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1).

F3=F1+F2.

Dựng hình bình hành AOBD.

Gọi E là giao điểm hai đường chéo AB và OD.

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có: OA+OB=OD hay F1+F2=OD.

F3=OD.

Do F1=F2 = 120 N nên OA = OB.

Hình bình hành AOBD có OA = OB nên AOBD là hình thoi.

Do đó ABOD tại E.

Do AOBD là hình thoi nên OD là tia phân giác của AOB^.

Do đó AOE^=12AOB^=12.120°=60°.

Trong tam giác AOE vuông tại E ta có:

cosAOE^=OEOA

 OE = OA . cos AOE^ = 120 . cos 60o = 60 N.

Do E là giao điểm hai đường chéo của hình thoi AOBD nên E là trung điểm của OD.

Do đó OD = 120 N.

Vậy vectơ F3 ngược hướng với vectơ OD và F3=OD = 120 N.

Bài 9 trang 87 Toán lớp 10 Tập 1: Một dòng sông chảy từ phía bắc xuống phía nam với vận tốc là 10 km/h. Một chiếc ca nô chuyển động từ phía đông sang phía tây với vận tốc 40 km/h so với mặt nước. Tìm vận tốc của ca nô so với bờ sông.

Lời giải:

Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ - Cánh diều (ảnh 1)

Cano chuyển động từ phía đông sang phía tây nên giả sử cano di chuyển từ A sang C, vectơ biểu thị vận tốc so với mặt nước của cano là vectơ AC.

Khi đó AC=40.

Dòng nước chảy từ phía bắc xuống phía nam nên vectơ biểu thị vận tốc của dòng nước là vectơ AB.

Khi đó AB=10.

Khi đó vận tốc của cano so với bờ sông được biểu thị bằng vectơ AB+AC.

Dựng hình bình hành ACDB như hình vẽ trên.

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có:

AB+AC=AD.

Do hướng đông tây vuông góc với hướng bắc nam nên AC vuông góc với AB.

Do đó ACDB là hình chữ nhật.

Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác ABD vuông tại B:

AD2 = AB2 + BD2

 AD2 = 102 + 402

 AD2 = 1 700

 AD = 1017 km/h

Vậy vận tốc của cano so với bờ sông bằng 1017 km/h.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác: 

Bài 5: Tích của một số với một vectơ

Bài 6: Tích vô hướng của hai vectơ

Bài tập cuối chương 4

Chủ đề 1: Đo góc

Bài 1: Mệnh đề toán học

Xem thêm tài liệu Toán lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác: 

Lý thuyết Bài 4. Tổng và hiệu của hai vectơ

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác: 

Bài 5: Tích của một số với một vectơ

Bài 6: Tích vô hướng của hai vectơ

Bài tập cuối chương 4

Chủ đề 1: Đo góc

Bài 1: Mệnh đề toán học

Xem thêm tài liệu Toán lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác: 

Lý thuyết Bài 4. Tổng và hiệu của hai vectơ

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác: 

Bài 5: Tích của một số với một vectơ

Bài 6: Tích vô hướng của hai vectơ

Bài tập cuối chương 4

Chủ đề 1: Đo góc

Bài 1: Mệnh đề toán học

Xem thêm tài liệu Toán lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác: 

Lý thuyết Bài 4. Tổng và hiệu của hai vectơ

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 10 Cánh Diều

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button