Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Explore new worlds

Tiếng Anh 10 Unit 12B Choose what to use trang 138, 139 – Explore New Worlds

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 12B Choose what to use trang 138, 139 – Explore New World

Listening

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 12B Choose what to use trang 138, 139 – Explore New Worlds

A (trang 138 sgk Tiếng Anh 10): Look at the photo. Is this a problem in your country? How can we solve the problem?(Nhìn vào bức hình. Đây có phải là một vấn đề ở đất nước của bạn? Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề?)

Unit 11B lớp 10 Choose what to use | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Hướng dẫn làm bài:

This is my country’s problem. To solve it, encourage people to recycle plastic items(Đây là vấn đề của đất nước tôi. Để giải quyết vấn đề này, hãy khuyến khích mọi người tái chế đồ nhựa)

B (trang 138 sgk Tiếng Anh 10): You are going to listen to a podcast about Marie McGory. She packed these items for a trip to Belize. Match the words to the pictures. (Bạn sẽ nghe một podcast về Marie McGory. Cô ấy đã đóng gói những món đồ này cho một chuyến đi đến Belize. Ghép từ phù hợp cho bức ảnh)

Unit 11B lớp 10 Choose what to use | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án:

Đang cập nhật

C (trang 138 sgk Tiếng Anh 10): Listen and circle T for true or F for false. (Nghe và khoanh tròn T hoặc F)

1. Humans produce about 450 million tons of plastic a year. T F
2. A lot of plastic is in oceans and on beaches, T F
3. Everyone is trying to stop using single-use plastic. T F
4. Marie tried to travel without using single-use plastic, T F
5. With a food container, one won’t have to buy fast food in plastic. T F
6. Marie did a lot of planning before her trip. T F
7. Not using single-use plastic is expensive. T F

Đáp án:

Đang cập nhật

Hướng dẫn dịch:

1. Con người sản xuất khoảng 450 triệu tấn nhựa mỗi năm.

2. Có rất nhiều nhựa trong các đại dương và trên các bãi biển,

3. Mọi người đang cố gắng ngừng sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

4. Marie đã cố gắng đi du lịch mà không sử dụng đồ nhựa dùng một lần,

5. Với hộp đựng thức ăn, người ta sẽ không phải mua thức ăn nhanh bằng nhựa.

6. Marie đã lên kế hoạch rất nhiều trước chuyến đi của cô ấy.

7. Không sử dụng nhựa sử dụng một lần là tốn kém.

D (trang 139 sgk Tiếng Anh 10): Listen and write the missing verbs in the conditional sentences. (Nghe và viết các động từ thiếu vào câu điều kiện)

1. If we ______using single-use plastic, we _____the problem.

2. If you_____ two water bottles, it_____ enough water for a long trip.

3. If you _____food containers, you_______ fast food in plastic. a drink, the waiter

4. If you ______to a cafe and________a drink,______the water that you don’t need a plastic straw

Đáp án:

Đang cập nhật

E (trang 139 sgk Tiếng Anh 10): Listen to the sentences in D again. Draw arrows to show rise and fall intonation. (Nghe lại các câu ở bài D một lần nữa. Viết các mũi tên để chỉ tông giọng đi lên và đi xuống)

Goal check

Choose What to Use (Chọn những gì để sử dụng)

1. In groups, think about the last 24 hours. Fill in the first column of the table. Write the plastic items you used.

2. Which items were single-use plastic? Which were reusable? Check the correct column.

3. Among the single-use plastic items in the table, which can you avoid using? How?

4. Join another group and tell them about your choices.

(1. Theo nhóm, hãy nghĩ về 24 giờ qua. Điền vào cột đầu tiên của bảng. Viết các vật dụng bằng nhựa mà bạn đã sử dụng.

2. Những đồ vật nào là đồ nhựa dùng một lần? Cái nào có thể tái sử dụng? Kiểm tra cột chính xác.

3. Trong số những đồ nhựa dùng một lần trên bàn, bạn có thể tránh sử dụng cái nào? Làm sao?

4. Tham gia một nhóm khác và nói với họ về lựa chọn của bạn.)

Hướng dẫn làm bài:

1. In the last 24 hours, I have used chopsticks, cup and bottles and lids

2.

Plastic item

Single-use?

Reusable

Chopstick

 

Cup

 

Bottes and lids

 

3. We should avoid using plastic cup because it is single use.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Explore New Worlds hay khác:

Unit 12A: Give advice about money (trang 136, 137)

Unit 12C: Make decisions about money (trang 140, 141)

Unit 12D: Plan how to raise money (trang 142)

Unit 12E: Compare and contrast options (trang 143, 144)

Grammar Reference (trang 160, 161)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Explore new worlds

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button