Học TậpLớp 5Tin học lớp 5

Tin học 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore | Giải SGK Tin học 5

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Tin học 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore

A. Hướng dẫn tin học lớp 5 trang 116, 117, 118, 119, 120, 121 Hoạt động cơ bản:

Bạn đang xem: Tin học 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore | Giải SGK Tin học 5

Hướng dẫn tin học trang 116, 117, 118, 119 Câu 1

Tạo bản nhạc

–  Khởi động MuseScore rồi nháy chuột chọn như hình dưới để chọn bản nhạc mới.

Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)

–  Nhập Tựa đề/ Tiêu đề và các thông tin cho bản nhạc mới, rồi nhấn Tiếp theo

Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)

– Chọn bản nhạc rồi nhấn Tiếp theo

Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)

–  Chọn hóa biểu và nhịp độ, rồi nhấn Tiếp theo

 Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)

–  Tạo Số chỉ nhịp và Số lượng ô nhịp, rồi nhấn Tiếp theo

 Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)

–  Giao diện để tạo bản nhạc mới xuất hiện như hình dưới

Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)

Hướng dẫn tin học trang 119, 120 Câu 2

Nhập nốt nhạc vào khuôn nhạc vừa tạo

Để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc, em làm theo hướng dẫn sau:

–  Bước 1. Nhấn phím N

–   Bước 2. Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ

–   Bước 3. Nhấn chọn Vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuông nhạc

 Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)

–  Bước 4. Lần lượt nháy vào dòng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến khi hoàn thành bản nhạc, nhấn phím ESC để kết thúc qúa trình nhập nốt nhạc.

Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)

Hướng dẫn tin học trang 120 Câu 3

Lưu bản nhạc vừa tạo

– Bước 1. Chọn Tập tin rồi chọn Lưu trữ như hình dưới

 Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)

– Bước 2. Chọn nơi lưu, đặt tên Bản nhạc muốn lưu rồi nhấn Save như hình bên dưới

Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)

B. Hướng dẫn tin học lớp 5 trang 116, 117, 118, 119, 120, 121 Hoạt động thực hành:

Em hãy chép lại đoạn nhạc dưới đây bằng phần mềm MuseScore. Lưu tên đoạn nhạc với tựa đề: Âm nhạc lớp 4, tiêu đề: TDN số 8: Bầu trời xanh rồi hát theo đoạn nhạc

Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)

Trả lời

–  Tạo bản nhạc

Bước 1.Khởi động MuseScore rồi nháy chuột chọn Tạo bản nhạc mới để chọn bản nhạc mới.

Bước 2. Nhập tựa đề “Âm nhạc lớp 4”  và  tiêu đề  TDN so 8, rồi nhấn Tiếp theo

Bước 3. Chọn bản nhạc rồi nhấn Tiếp theo

Bước 4. Chọn hóa biểu và nhịp độ, rồi nhấn Tiếp theo

Bước 5. Tạo Số chỉ nhịp và Số lượng ô nhịp, rồi nhấn Tiếp theo

– Để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc

Bước 1. Nhấn phím N

Bước 2. Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ

Bước 3. Nhấn chọn Vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuông nhạc

Bước 4. Lần lượt nháy vào dòng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến khi hoàn thành bản nhạc, nhấn phím ESC để kết thúc qúa trình nhập nốt nhạc.

– Để ghi lời bản nhạc, em làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời

Bước 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L, em sẽ thấy con trỏ xuất hiện bên dưới nốt nhạc đó

Bước 3. Gõ lời cho nốt nhạc đó, rồi nhấn phím Space để chuyển và ghi lời cho nốt nhạc tiếp theo

Bước 4. Nhấn phím ESC để hoàn thành hoặc tạm dừng quá trình ghi lời cho đoạn nhạc

– Để lưu bản nhạc vừa tạo

Bước 1. Chọn Tập tin rồi chọn Lưu trữ

Bước 2. Chọn nơi lưu, đặt tên Bản nhạc muốn lưu rồi nhấn Save

C. Hướng dẫn tin học lớp 5 trang 116, 117, 118, 119, 120, 121 Hoạt động ứng dụng, mở rộng:

Hướng dẫn tin học trang 121 Câu 1

Em hãy nhập bản nhạc như hình dưới đây bằng phần mềm MuseScore rồi cho biết đây là bài hát nào.

Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)

Trả lời

–  Tạo bản nhạc

Bước 1. Khởi động MuseScore rồi nháy chuột chọn Tạo bản nhạc mới để chọn bản nhạc mới.

Bước 2. Nhập tựa đề  tiêu đề bản nhạc, rồi nhấn Tiếp theo

Bước 3. Chọn bản nhạc rồi nhấn Tiếp theo

Bước 4. Chọn hóa biểu và nhịp độ, rồi nhấn Tiếp theo

Bước 5. Tạo Số chỉ nhịp và Số lượng ô nhịp, rồi nhấn Tiếp theo

– Để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc

Bước 1. Nhấn phím N

Bước 2. Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ

Bước 3. Nhấn chọn Vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuông nhạc

Bước 4. Lần lượt nháy vào dòng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến khi hoàn thành bản nhạc, nhấn phím ESC để kết thúc qúa trình nhập nốt nhạc.

– Để lưu bản nhạc vừa tạo

Bước 1. Chọn Tập tin rồi chọn Lưu trữ

Bước 2. Chọn nơi lưu, đặt tên Bản nhạc muốn lưu rồi nhấn Save

Hướng dẫn tin học trang 121 Câu 2

Em hãy nhập một bản nhạc mà em yêu thích bằng phần mềm MuseScore, rồi lưu vào máy tính.

Trả lời

–  Tạo bản nhạc

Bước 1. Khởi động MuseScore rồi nháy chuột chọn Tạo bản nhạc mới để chọn bản nhạc mới.

Bước 2. Nhập tựa đề  tiêu đề bản nhạc mà em muốn nhập, rồi nhấn Tiếp theo

Bước 3. Chọn bản nhạc rồi nhấn Tiếp theo

Bước 4. Chọn hóa biểu và nhịp độ, rồi nhấn Tiếp theo

Bước 5. Tạo Số chỉ nhịp và Số lượng ô nhịp, rồi nhấn Tiếp theo

– Để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc

Bước 1. Nhấn phím N

Bước 2. Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ

Bước 3. Nhấn chọn Vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuông nhạc

Bước 4. Lần lượt nháy vào dòng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến khi hoàn thành bản nhạc, nhấn phím ESC để kết thúc qúa trình nhập nốt nhạc.

– Để lưu bản nhạc vừa tạo

Bước 1. Chọn Tập tin rồi chọn Lưu trữ

Bước 2. Chọn nơi lưu, đặt tên Bản nhạc muốn lưu rồi nhấn Save

Ghi nhớ

– Để nhập nốt nhạc em nhấn phím N. Để kết thúc hoặc tạm dừng quá trình nhập, em nhấn phím ESC.

– Có thể chọn trường độ nốt nhạc bằng cách nhấn nhanh các phím: 4 (nốt móc đơn Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)), phím 5 (nốt đen Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)), phím 6 (nốt trắng Tin học lớp 5 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (ảnh 1)).  

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tin học lớp 5 chi tiết, hay khác:

Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore

Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp 

Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc

Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bản nhạc 

Bài 1: Những gì em đã biết 

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tin học lớp 5

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button