Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Explore new worlds

Tiếng Anh 10 Unit 12E Compare and contrast options trang 143, 144 – Explore New Worlds

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 12E Compare and contrast options trang 143, 144 – Explore New World

Communication

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 12E Compare and contrast options trang 143, 144 – Explore New Worlds

A (trang 143 sgk Tiếng Anh 10): MY WORLD

We all have to make big decisions sometimes. What big decisions have you made? What big decisions do you think you will make in the future? Tell the class. (Đôi khi chúng ta phải đưa ra những quyết định lớn. Bạn đã đưa ra những quyết định lớn nào? Bạn nghĩ mình sẽ đưa ra những quyết định lớn nào trong tương lai? Nói với lớp.)

Hướng dẫn trả lời:

I have made a big decision such as which high school I am going to apply. Another big decision I will make in the future maybe choosing the university

(Tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng chẳng hạn như trường trung học mà tôi sẽ nộp đơn. Một quyết định quan trọng khác mà tôi sẽ thực hiện trong tương lai có thể là chọn trường đại học)

B (trang 143 sgk Tiếng Anh 10): In pairs, look at the list of life decisions. Discuss and rank them from 1 to 8 (1 = the most difficult decision, 8 = the easiest decision)

_____moving to another country

_____ choosing a phone

_____ asking someone to marry you

____ deciding what to wear to a party

_______buying your first car

_____ buying a house

_________applying for a job

_______getting a student loan

Đáp án:

__1___moving to another country

__8___ choosing a phone

__1___ asking someone to marry you

__4__ deciding what to wear to a party

__5_____buying your first car

__3___ buying a house

____8_____applying for a job

____7___getting a student loan

C (trang 143 sgk Tiếng Anh 10): Work in groups. Three of your friends need to make big decisions. Discuss each situation and make a list of choices. Decide what your friend should do. (Làm việc nhóm. Ba người bạn của bạn cần phải đưa ra quyết định lớn. Thảo luận về từng tình huống và lập danh sách các lựa chọn. Quyết định xem bạn của bạn nên làm gì.)

1. A friend is a very good cook. He wants to open his own restaurant, but he needs money to start the business. He thinks he should ask a bank for a loan. What should he do?

2. A friend has won a scholarship to study in the US for two years. She would like to study abroad, but she also likes her current school, her home, and her friends. What should she do?

3. A friend won over 10,000,000 đồng in the lottery. She is a student and never has much money. She also does volunteer work with a charity for animals. The charity always needs more money. What should she do?

Hướng dẫn làm bài:

1. If he asks for a loan, he will make sure to be able to pay it back

2. If she goes abroad, she will be exposed to modern and high-quality education

3. She should keep the money for her future

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu anh ta hỏi vay, anh ta sẽ đảm bảo có khả năng trả lại.

2. Nếu cô ấy ra nước ngoài, cô ấy sẽ được tiếp xúc với nền giáo dục hiện đại và chất lượng cao

3. Cô ấy nên giữ tiền cho tương lai của mình

D (trang 143 sgk Tiếng Anh 10): Compare your decisions for each friends with another group (So sánh các quyết định của bạn cho mỗi người với các nhóm khác)

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh tự thực hành

Writing

E (trang 145 sgk Tiếng Anh 10): Read the email. Which of the three friends in C is this person writing to? (Đọc email. Bạn này đang viết thư cho bạn nào trong bài C?)

Hi!

It was great to hear your news! It’s exciting, but you have a really difficult decision to make. On the one hand, moving to a new country is an amazing opportunity. If you live there, you’ll learn a new language and see some amazing new places! You can make new friends, too. On the other hand, you’ll miss your family and friends. They will also miss you. You’ll feel a little lonely. In addition, you’ll have to do many things by yourself like cooking and doing housework. However, if you decide to go, we’ll all come and visit you! And also, it’s only for two years. That isn’t very long. So, overall, I think you should go!

All the best,

Andy.

Hướng dẫn làm bài:

He/ she is writing to friend number 2

Hướng dẫn dịch:

Chào! Thật vui khi biết tin của bạn! Thật thú vị, nhưng bạn có một quyết định thực sự khó khăn. Một mặt, chuyển đến một đất nước mới là một cơ hội tuyệt vời. Nếu bạn sống ở đó, bạn sẽ học một ngôn ngữ mới và thấy một số địa điểm mới tuyệt vời! Bạn cũng có thể kết bạn mới. Mặt khác, bạn sẽ nhớ gia đình và bạn bè của mình. Họ cũng sẽ nhớ bạn. Bạn sẽ cảm thấy một chút cô đơn. Ngoài ra, bạn sẽ phải làm nhiều việc một mình như nấu ăn và làm việc nhà. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định đi, tất cả chúng tôi sẽ đến và thăm bạn! Và cũng chỉ trong hai năm. Điều đó không dài lắm. Vì vậy, về tổng thể, tôi nghĩ bạn nên đi!

Tất cả những gì tốt nhất,

Andy.

F (trang 145 sgk Tiếng Anh 10): Read the information below and then underline the words for comparing and contrasting in the email in. (Đọc thông tin dưới đây, sau đó gạch chân các từ so sánh và đối chiếu ở trong email)

Hướng dẫn làm bài:

– On the one hand

– On the other hand

– However

G (trang 145 sgk Tiếng Anh 10): Circle the correct words or phrases to complete the sentences. (Chọn Đáp án: đúng để hoàn thành câu)

1. On the whole, / In contrast, I think that doing volunteer work is the best choice for all the reasons I’ve just mentioned.

2. On the one hand, going to the game would be fun. In addition/ On the other hand, I have a test tomorrow and need to study!

3. She wants to save up for a laptop. Similarly/ However, it’s impossible because she needs to pay for her classes soon.

Đáp án:

1. On the whole

2. On the other hand

3. However

Hướng dẫn dịch:

1. Về tổng thể, tôi nghĩ rằng làm công việc tình nguyện là lựa chọn tốt nhất vì tất cả những lý do tôi vừa đề cập.

2. Một mặt, chơi game sẽ rất vui. Mặt khác, tôi có một bài kiểm tra vào ngày mai và cần phải học tập!

3. Cô ấy muốn tiết kiệm cho một chiếc máy tính xách tay. Tuy nhiên, điều đó là không thể vì cô ấy cần phải trả tiền cho các lớp học của mình sớm.

Goal check

Compare and Contrast Options

1 (trang 144-SGK tiếng anh 10): Write an email (120-150 words) to one of the other friends in C. Help your friend make a decision. Remember to use linking words and phrases to compare and contrast in your email. (Viết email (120-150 từ) cho một trong những người bạn khác ở C. Giúp bạn của bạn đưa ra quyết định. Hãy nhớ sử dụng các từ và cụm từ liên kết để so sánh và đối chiếu trong email của bạn.)

Hướng dẫn làm bài:

Hi!

It was great to hear your news! It’s exciting, but you have a really difficult decision to make. On the one hand, doing volunteer for animals need more money than your money you won in lottery. If you do so, it isn’t enough. On the other hand, with that amount of money, you can do a lot of things for your study.

So, overall, I think you should keep money for yourself!

All the best,

Hướng dẫn dịch:

Chào!

Thật vui khi biết tin của bạn! Thật thú vị, nhưng bạn có một quyết định thực sự khó khăn. Một mặt, làm tình nguyện viên vì động vật cần nhiều tiền hơn số tiền bạn trúng xổ số. Nếu bạn làm như vậy là chưa đủ. Mặt khác, với số tiền đó, bạn có thể làm được rất nhiều thứ cho việc học của mình.

Vì vậy, về tổng thể, tôi nghĩ bạn nên giữ tiền cho riêng mình!

Tất cả những gì tốt nhất,

2 (trang 144 sgk Tiếng Anh 10): Afterwards, exchange your emails in pairs. Do you think your partner gave good advice? Why? (Sau đó, trao đổi email của bạn theo cặp. Bạn có nghĩ rằng đối tác của bạn đã đưa ra lời khuyên tốt? Tại sao?)

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh tự thực hành

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Explore New Worlds hay khác:

Unit 12A: Give advice about money (trang 136, 137)

Unit 12B: Choose what to use (trang 138, 139)

Unit 12C: Make decisions about money (trang 140, 141)

Unit 12D: Plan how to raise money (trang 142)

Grammar Reference (trang 160, 161)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Explore new worlds

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button