Học Tập

Hợp chất Đồng (II) Nitrat Cu(NO3)2 – Cân bằng phương trình hóa học

Mời các em theo dõi nội dung bài học Hợp chất Đồng (II) Nitrat Cu(NO3)2 – Cân bằng phương trình hóa học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Mục lục

Hợp chất Đồng (II) Nitrat Cu(NO3)2 – Cân bằng phương trình hóa học

Hợp chất Đồng (II) Nitrat Cu(NO3)2 – Hóa học lớp 8

Hợp chất Đồng (II) Nitrat Cu(NO3)2 – Cân bằng phương trình hóa học được THCS Bình Chánh sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp tất cả các phản ứng hóa học của Đồng (Cu) và Hợp chất của Đồng đã học trong chương trình Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình hóa học và học tốt môn Hóa hơn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Phản ứng nhiệt phân: Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + \frac{1}{2} O2 – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

Cu(NO_3)_2→CuO+NO_2+\frac{1}{2}O_2

Bạn đang xem: Hợp chất Đồng (II) Nitrat Cu(NO3)2 – Cân bằng phương trình hóa học

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ cao > 170oC.

Cách thực hiện phản ứng

– Nung muối đồng (II) nitrat .

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Nung muối đồng (II) nitrat thu được đồng oxit màu đen và có khí màu nâu thoát ra.

Bạn có biết

– Tương tự các muối nitrat của các kim loại từ Mg đến Cu nhiệt phân tạo thành oxit, NO2 và nước

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khi nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp NH4NO3, Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2 thì chất rắn thu được sau phản ứng gồm:

A. CuO, FeO, Ag

B. CuO, Fe2O3, Ag

C. CuO, Fe2O3, Ag2O

D. NH4NO2, CuO, Fe2O3, Ag

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

A. CuO, FeO, Ag Sai vì FeO + O2 → Fe2O3

B. CuO, Fe2O3, Ag

C. CuO, Fe2O3, Ag2O → Không thể tạo ra Ag2O

D. NH4NO2, CuO, Fe2O3, Ag → Không có NH4NO2

Ví dụ 2: Nhiệt phân các muối: KClO3, KNO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2, KMnO4, Fe(NO3)2, AgNO3, Cu(NO3)2 đến khi tạo thành chất rắn có khối lượng không đổi, thu được bao nhiêu oxit kim loại?

A. 4 B. 6

C. 5 D. 3

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

KClO3 → KCl

KNO3 → KNO2

KMnO4 → K2MnO4 + MnO2

AgNO3 → Ag

NaHCO3 → Na2CO3

Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaO

Fe(NO3)2 → Fe2O3

Cu(NO3)2 → CuO

Ví dụ 3: Nhiệt phân muối Cu(NO3)2 thu được

A. Cu, O2, N2

B. Cu, NO2, O2

C. CuNO2

D. CuO, NO2, O2

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học: Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + 1/2 O2

Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3 – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho dd NaOH vào ống nghiệm chứa đung dịch Cu(NO3)2.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Tạo kết tủa Cu(OH)2 màu xanh.

Bạn có biết

– Các muối đồng hoặc các muối sắt, muối nhôm như FeCl2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3 … đều tác dụng được với NaOH tạo kết tủa.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Mg, Al, Fe và Cu trong dung dịch HNO3 (loãng dư) thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa Y. Nung kết tủa Y đến khi phản ứng nhiệt phân kết thúc thu được tối đa bao nhiêu oxit kim loại

A. 3 B. 2

C. 1 D. 4

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

{Mg, Cu, Fe, Al} + HNO3 → {Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Al(NO3)3} + NaOH → {Mg(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3} –to→ {MgO, CuO, Fe2O3} + H2O.

– Lưu ý:

+ Cho một lượng dư NaOH vào Al3+, ban đầu có kết tủa trắng keo không tan sau đó tan dần và tạo dung dịch trong suốt.

Ví dụ 2: Dung dich B chứa 2 chất tan là H2SO4, Cu(NO3)2, cho 50ml dd B phản ứng vừa đủ với 31,25 ml dd NaOH 16% (d = 1,12 g/ml). Lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu đc 1,6 g chất rắn a.Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch B

A.C_{M(H_2SO_4)}=1M;C_{M(Cu(NO_3)_2)}=0,4M

B.C_{M(H_2SO_4)}=0,5M;C_{M(Cu(NO_3)_2)}=0,2M

C.C_{M(H_2SO_4)}=0,4M;C_{M(Cu(NO_3)_2)}=1M

D.C_{M(H_2SO_4)}=0,2M;C_{M(Cu(NO_3)_2)}=0.5M

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Ta có số mol của NaOH = 0,14 mol ⇒ số mol của H2SO4 và Cu(NO3)2 = 0,07mol

Lại có chất rắn còn lại sau khi nung là CuO ⇒ số mol CuO là 0,02 ⇒ số mol Cu(NO3)2 cũng là 0,02 ⇒ số mol của H2SO4 là 0,05 ⇒ nồng độ mol của H2SO4 là 0,05/0,05 = 1 M và Cu(NO3)2 là 0,02/0,05 = 0,4M

Ví dụ 3: Cho các chất sau, chất nào tác dụng với dung dịch NaOH?

A. NaNO3 B. Ba(NO3)2

C. KNO3 D. Cu(NO3)2

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học: Cu(NO3)2 + NaOH → Cu(OH)2↓ + NaNO3

Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + KOH → Cu(OH)2 + KNO3 – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

Cu(NO3)2 + KOH → Cu(OH)2 + KNO3

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho dd KOH vào ống nghiệm chứa đung dịch Cu(NO3)2.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Tạo kết tủa Cu(OH)2 màu xanh.

Bạn có biết

– Các muối đồng hoặc các muối sắt, muối nhôm như FeCl2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3 … đều tác dụng được với KOH tạo kết tủa.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào dung dịch chứa 7,56 gam HNO3 thu được dung dịch X và V lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 (đktc). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Giá trị V là

A. 0,336 B. 0,448.

C. 0,560. D. 0,672.

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

– Chất rắn Z gồm KNO3 và KOH(dư). Khi nung Z ta thu được KNO2 và KOH(dư).

Theo đề ta có:

85nKNO2 + 56nKOH = mrắn ⇒ nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu ⇒ nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

⇒ V(NO, NO2) = 0,448 lít

Ví dụ 2: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2

(2) Dẫn NH3 qua ống đựng CuO nung nóng

(3) Nhiệt phân AgNO3

(4) cho Al vào Fe2(SO4)3

(5) Cho K vào dung dịch Cu(NO3)2

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm tạo thành kim loại là

A. 2 B. 3

C. 4 D. 5

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Có các thí nghiệm 1, 2, 3 tạo kim loại.

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3

AgNO3 → Ag + NO2 + O2

NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O

Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + H2O → Cu + 2HNO3 + 1/2 O2↑ – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

Cu(NO3)2 + H2O → Cu + 2HNO3 + 1/2 O2

Điều kiện phản ứng

– Điều kiện khác: Điện phân dung dịch

Cách thực hiện phản ứng

– Điện phân dung dịch Cu(NO3)2.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Thu được chất rắn màu đỏ và có khí thoát ra ở anot.

Bạn có biết

– Tương tự CuSO4 khi điện phân cũng thu được chất rắn màu đỏ và có khí thoát ra ở anot.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Sau một thời gian điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với điện cực trơ, khối lượng dung dịch giảm 6,4 gam. Khối lượng Cu thu được ở catot là:

A. 5,12 gam B. 6,4 gam

C. 5,688 gam D. 10,24gam

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Cu(NO_3)_2(xmol)+H_2O→Cu+2HNO_3(xmol)+\frac{1}{2}O_2↑(\frac{x}{2}mol)

mgiảm = m_{Cu}+m_{O_2}=64x+16x=6,4g

⇒ x = 0,08 mol ⇒ mCu = 5,12g.

Ví dụ 2: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch Cu(NO3)2 (màng ngăn điện cực trơ) là:

A. Cu, O2 và HNO3

B. CuO, H2 và NO2

C. Cu, NO2 và H2

D. CuO, NO2 và O2

Đáp án A

Ví dụ 3: Khi điện phân dung dịch Cu(NO3)2 thì tại anot xảy ra:

A. Sự khử các phân tử H2O.

B. Sự oxi hóa các ion Cu2+.

C. Sự oxi hóa các phân tử H2O.

D. Sự khử các ion Cu2+.

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Anot (+) xảy ra sự oxi hóa.

Có NO3, H2O.

Do NO3 không bị điện phân nên H2O sẽ bị OXH.

Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2 – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho Fe tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Chất rắn màu xám của Sắt (Fe) bị lớp đồng màu đỏ của đồng (Cu) phủ lên trong dung dịch màu xanh lam Đồng II nitrat (Cu(NO3)2).

Bạn có biết

– Kim loại đứng trước tác dụng được với muối của kim loại đứng sau đẩy kim loại ra khỏi muối.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai kim loại. Hai kim loại đó là

A. Fe, Cu.

B. Cu, Ag.

C. Zn, Ag.

D. Fe, Ag.

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Zn, Fe + {Cu(NO3)2, AgNO3}

→ Hỗn hợp 2 kim loại có tính khử yếu nhất.

→ Hai kim loại là Cu và Ag .

Ví dụ 2: Ngâm một đinh sắt trong dung dịch HCl, phản ứng xảy ra chậm. Để phản ứng xảy ra nhanh hơn, người ta thêm tiếp vào dung dịch axit một vài giọt dung dịch nào sau đây

A. NaCl. B. FeCl3.

C. H2SO4. D. Cu(NO3)2.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

– Khi ngâm một đinh sắt vào dung dịch HCl thì: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑.

+ Khí H2 sinh ra một phần bám lại trên đinh sắt làm giảm khả năng tiếp xúc với ion H+ nên phản ứng xảy ra chậm và khí H2 sinh ra sẽ ít.

– Khi nhỏ thêm dung dịch Cu(NO3)2 vào thì: Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu.

+ Trong dung dịch lúc này hình thành một pin điện điện cực Fe – Cu có sự chuyển dịch các electron và ion H+ trong dung dịch sẽ nhận electron vì vậy làm cho phản ứng xảy ra nhanh và khí H2 thoát ra nhiều hơn.

Ví dụ 3: Cho fe vào dung dịch Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi phản ứng xáy ra hoàn toàn thu được dung dịch X gồm 2 muối và chất rắn Y gồm 2 kim loại. Bỏ qua sự thủy phân của các muối. Hai muối thu được là

A. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

B. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3

C. Fe(NO3)3 và AgNO3

D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

X gồm Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

Y gồm Ag và Cu.

Phản ứng hóa học: 3Cu(NO3)2 + 2Al → 3Cu + 2Al(NO3)3 – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

3Cu(NO3)2 + 2Al → 3Cu + 2Al(NO3)3

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho Al tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Thấy có màu đỏ của Cu bám vào thanh Al.

Bạn có biết

– Kim loại đứng trước tác dụng được với muối của kim loại đứng sau đẩy kim loại ra khỏi muối.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là:

A. Fe và Au.

B. Al và Ag.

C. Cr và Hg.

D. Al và Fe

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Các kim loại đứng trước Cu đều có thể đẩy Cu2+ ra khỏi muối của nó.

Ví dụ 2: Cho Al tác dụng với dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3, sau 1 thời gian thu được dung dịch Z và chất rắn T gồm 3 kim loại. Chất chắc chắn phản ứng hết là

A. Al B. Al và AgNO3

C. AgNO3 D. Al và Cu(NO3)2

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu

T gồm 3 kim loại nên Al dư ⇒ chất chắc chắn phản ứng hêt là AgNO3.

Ví dụ 3: Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dd chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:

A. Al, Cu, Ag.

B. Fe, Cu, Ag.

C. Al, Fe, Cu.

D. Al, Fe, Ag.

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Thứ tự trong dãy điện hóa: Al > Fe > Cu > Ag.

⇒ Kim loại thu được gồm có Fe, Cu, Ag (đứng sau trong dãy điện hóa).

Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + Mg → Cu + Mg(NO3)2 – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

Cu(NO3)2 + Mg → Cu + Mg(NO3)2

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho Mg tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Thấy có màu đỏ của Cu bám vào thanh kim loại.

Bạn có biết

– Kim loại đứng trước tác dụng được với muối của kim loại đứng sau đẩy kim loại ra khỏi muối.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Các kim loại tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành kim loại đồng là:

A. Al, Zn, Fe

B. Mg, Fe, Ag

C. Zn, Pb, Au

D. Na, Mg, Al

Đáp án A

Ví dụ 2: Cho 0,2 mol Zn và 0,2 mol Mg tác dụng với 400ml dung dịch Cu(NO3)2 1M thu được chất rắn Y. Tính khối lượng của chất rắn Y.

A. 25,6g B. 25,8g

C. 17,6g D. 19,2g

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

n_{Cu(NO_3)_2}=0,4mol

Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu

0,2 0,2 0,2

Zn + Cu(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Cu

0,2 0,2 0,2

mchất rắn = mCu = 0,4. 64 = 25,6g

Ví dụ 3: Cho 0,2 mol Mg tác dụng với 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M thu được chất rắn Y. Khối lượng của chất rắn Y là

A. 6,4g B. 2,4g

C. 8,8g D. 12,8g

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu

0,2 0,1 0,1

Chất rắn Y gồm: Mg dư: 0,1 mol, Cu: 0,1 mol

mchất rắn Y = mMg dư + mCu = 0,1.24 + 0,1.64 = 8,8 g

Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2 – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

– Nhúng thanh kim loại Zn vào ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO3)2.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Thấy có màu đỏ của Cu bám vào thanh kim loại.

Bạn có biết

– Kim loại đứng trước tác dụng được với muối của kim loại đứng sau đẩy kim loại ra khỏi muối.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho Zn dư vào các dung dịch AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3. Số phản ứng hóa học xảy ra là

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

Zn + Fe(NO3)3 → Fe(NO3)2 + Zn(NO3)2

Zn + Cu(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Cu

Zn + Fe(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Fe

Ví dụ 2: Cho Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp 2 kim loại. Hai kim loại đó là

A. Fe, Cu B. Cu, Ag

C. Zn, Ag D. Fe, Ag

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Khi cho Zn và Fe phản ứng với 2 muối Cu(NO3)2 và AgNO3 thu được 2 kim loại ⇒ Zn, Fe hết

Các phương trình hóa học xảy ra là

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

Zn + Cu(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Cu

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + cu

Ví dụ 3: Cho Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch Z. Cho NaOH dư vào dung dịch Z thu được kết tủa gồm 2 hidroxit kim loại. Dung dịch Z chứa

A. AgNO3, Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3

B. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2

C. Zn(NO3)2, Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

D. Zn(NO3)2, Cu(NO3)2 và Fe(NO3)3

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Khi cho Zn và Fe phản ứng với 2 muối Cu(NO3)2 và AgNO3 thu được 2 kim loại ⇒ Zn, Fe hết, Cu(NO3)2 có thể dư. Cho NaOH dư vào dung dịch Z thu được 2 kết tủa ⇒ chứng tỏ Cu(NO3)2 dư vì muối của Zn không tạo kết tủa với NaOH ⇒ trong dd Z chứa Zn(NO3)2, Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + H2S → CuS + HNO3 – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

Cu(NO3)2 + H2S → CuS + HNO3

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho khí H2S đi qua dung dịch Cu(NO3)2

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Dung dịch Cu(NO3)2 bị nhạt màu và thấy xuất hiện kết tủa màu đen.

Bạn có biết

– Tương tự Pb(NO3)2 tác dụng với H2S tạo kết tủa đen.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Dẫn khí H2S lội qua dung dịch Cu(NO3)2 thu được kết tủa Y có màu

A. xanh B. đen

C. vàng D. trắng

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học: Cu(NO3)2 + H2S → CuS↓ đen + 2HNO3

Ví dụ 2: Cho các thí nghiệm:

(1) Dẫn khí H2S dư qua dung dịch Cu(NO3)2.

(2) Dẫn khí CO2 dư qua dung dịch Ca(OH)2.

(3) Dẫn khí NH3 dư qua dung dịch Al(NO3)3.

(4) Dẫn hỗn hợp khí C2H2 và NH3 dư qua dung dịch AgNO3.

Số trường hợp thu được kết tủa sau khi kết thúc phản ứng là:

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Phản ứng (1) thu được CuS phản ứng (2) CO2 dư nên không có kết tủa.

Phản ứng (3) NH3 dư nên cho kết tủa max.

Phản ứng (4) cho kết tủa vàng.

Ví dụ 3: Có 4 dung dịch loãng của các muối NaNO3, Ba(NO3)2, AgNO3, Cu(NO3)2. Khi sục khí H2S vào các dung dịch muối trên, có bao nhiêu trường hợp có phản ứng tạo ra kết tủa?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Chỉ có AgNO3 và Cu(NO3)2 tạo kết tủa với H2S

Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + Na2S → CuS + 2NaNO3 – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

Cu(NO3)2 + Na2S → CuS + 2NaNO3

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho Na2S tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Dung dịch Cu(NO3)2 bị nhạt màu và thấy xuất hiện kết tủa màu đen.

Bạn có biết

– Tương tự các muối CuCl2, Pb(NO3)2…. tác dụng với Na2S tạo kết tủa đen.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Có 5 dung dịch loãng của các muối NaCl, NaNO3, Pb(NO3)2, Cu(NO3)2, FeCl2. Khi cho Na2S vào các dung dịch muối trên có bao nhiêu trường hợp sinh ra kết tủa?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Có 2 muối là Pb(NO3)2, Cu(NO3)2 tác dụng với H2S tạo ra kết tủa là PbS và CuS.

Ví dụ 2: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong 1 dung dịch?

A. AlCl3 và KOH

B. Na2S và Cu(NO3)2

C. NaCl và AgNO3

D. NaNO3 và AgNO3

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Các đáp án A: tạo kết tủa Al(OH)3, B tạo kết tủa CuS, C tạo kết tủa AgCl còn D vì AgNO3 không tác dụng với NaNO3 nên cùng tồn tại trong 1 dung dịch.

Ví dụ 3: Cho m gam Cu(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2S dư thu được 9,6 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 18,8g B. 9,4g

D. 4,7g D. 37,6g

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

nCuS = 0,1 mol

Bảo toàn nguyên tố Cu có nCuS = nCu(NO3)2 = 0,1 mol

⇒m_{Cu(NO_3)_2}=18,8g

Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + K2S → CuS + 2KNO3 – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

Cu(NO3)2 + K2S → CuS + 2KNO3

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho K2S tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Dung dịch Cu(NO3)2 bị nhạt màu và thấy xuất hiện kết tủa màu đen.

Bạn có biết

– Tương tự các muối CuCl2, Pb(NO3)2… tác dụng với K2S tạo kết tủa đen.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho m gam Cu(NO3)2 tác dụng với dung dịch K2S dư thu được 19,2 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 18,8g B. 9,4g

D. 4,7g D. 37,6g

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

nCuS = 0,2 mol

Bảo toàn nguyên tố Cu có nCuS = nCu(NO3)2 = 0,2 mol

⇒m_{Cu(NO_3)_2}=37,6g

Ví dụ 2: Cho 18,8 gam Cu(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dịch K2S thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 4,8g B. 9,6g

C. 19,2g D. 38,4g

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Ta có: n_{Cu(NO_3)_2}=0,1mol

Bảo toàn nguyên tố Cu ⇒ nCuS = 0,1. 96 = 9,6 g

Ví dụ 3: Cho m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2 có tỉ lệ mol là 1 : 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch K2S thu được 2 kết tủa có khối lượng là 18,4g. Giá trị của m là

A. 18,8g B. 36,8g

C. 18g D. 27,8g

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Gọi nCu(NO3)2 = a mol ⇒ nFe(NO3)2 = a mol

Bảo toàn nguyên tố Cu và Fe

nCu(NO3)2 = nCuS = a mol, nFe(NO3)2 = nFeS = a mol

⇒ m↓ = mCuS + mFeS = 96a + 88a = 18,4g ⇒ a = 0,1 mol

m = mCu(NO3)2 + mFe(NO3)2 = 188. 0,1 + 180. 0,1 = 36,8g

Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2NH4NO3 – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2NH4NO3

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch Cu(NO3)2

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Tạo kết tủa màu xanh sau đó kết tủa tan.

Bạn có biết

– Dung dịch amoniac có khả năng làm kết tủa nhiều hidroxit kim loại khi tác dụng với dung dịch muối của chúng.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Cu(NO3)2. Hiện tượng quan sát được là

A. Dung dịch màu xanh trở thành không màu

B. Đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan ra

C. Đầu tiên xuất hiện kết tủa xanh sau đó không tan

D. Đầu tiên xuất hiện kết tủa xanh sau đó kết tủa tan ra.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Vì cho NH3 vào dung dịch Cu(NO3)2 tạo kết tủa Cu(OH)2 màu xanh, NH3 dư nên Cu(OH)2 + NH3 tạo phức.

Ví dụ 2: Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch chứa các muối Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3, Ni(NO3)2, AgNO3 thu được kết tủa. Lọc kết tủa nung trong không khí đến khôi lượng không đổi thu được hỗn hợp các oxit là

A. Ag2O, Fe2O3, Al2O3

B. Fe2O3, Al2O3

C. Ag, NiO, Fe2O3, Al2O3

D. Ag, Fe2O3

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Khi cho NH3 vào các dung dịch muối đó thì tạo các kết tủa lần lượt là Zn(OH)2, Fe(OH)2, Al(OH)3, Ni(OH)2, AgOH.

NH3 dư tạo phức được với Zn(OH)2, Ni(OH)2 và AgOH nên còn lại kết tủa là Fe(OH)2 và Al(OH)3. Nung trong không khí thì được 2 chất rắn là Fe2O3 và Al2O3.

Ví dụ 3: Cho từ từ 100 ml dung dịch NH3 1M vào 300 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,96g B. 3,92g

C. 2,94g D. 0,98g

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

2NH3 + Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 + NH4NO3

0,06…….0,03……………0,03

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

0,01……….0,04

⇒ m↓ = 0,02. 98 = 1,96g

……………………………………..

Ngoài Hợp chất Đồng (II) Nitrat Cu(NO3)2 – Cân bằng phương trình hóa học. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Học Tập

5/5 - (3 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button