Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 10 Unit 4H Writing trang 55 – Friends Global Chân trời sáng tạo

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 4H Writing trang 55 – Chân trời sáng tạo

1 (trang 55 SGK Tiếng Anh 10): Read the article. Do you agree with Ben? (Đọc bài báo. Bạn có đồng ý với Ben không?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 4H Writing trang 55 – Friends Global Chân trời sáng tạo

Littleleaf1998: “Most people do not take global warming seriously enough.” Do you agree? Join the debate. A prize for the best article!

Ben: Global warming is probably the most serious threat we face, and we should all be worried about it. And indeed, it seems to me that most people take the issue very seriously. These days, people take a lot of care to recycle plastic, paper, glass and other materials. If recycling bins are available, they use them. What is more, they often choose to walk or cycle somewhere in order to reduce carbon emissions.

There are some people who believe that it is normal for the temperature of the Earth to go up and down. They don’t believe that humans are causing global warming, so they don’t believe that humans need to alter their behaviour. Other people may just be too selfish to lead a green lifestyle. Nevertheless, the majority of people believe the evidence and do whatever they can to combat climate change.

Đáp án:

I totally agree with Ben because actually there are two main sides of taking global warming seriously. He expresses his opinions objectively and fairly. (Tôi hoàn toàn đồng ý với Ben bởi vì thực sự có hai phe chính của việc xem xét sự nóng lên toàn cầu một cách nghiêm túc. Anh ấy bày tỏ ý kiến của mình một cách khách quan và công bằng.)

Hướng dẫn dịch:

Littleleaf1998: “Hầu hết mọi người không coi trọng sự nóng lên toàn cầu”. Bạn có đồng ý không? Tham gia cuộc tranh luận. Một giải thưởng cho bài báo hay nhất!

Ben: Sự nóng lên toàn cầu có lẽ là mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt và tất cả chúng ta nên lo lắng về nó. Và thực sự, đối với tôi, dường như hầu hết mọi người đều rất coi trọng vấn đề này. Ngày nay, mọi người chăm sóc rất nhiều để tái chế nhựa, giấy, thủy tinh và các vật liệu khác. Nếu có sẵn các thùng tái chế, họ sẽ sử dụng chúng. Hơn nữa, họ thường chọn đi bộ hoặc đạp xe ở đâu đó để giảm lượng khí thải carbon.

Có một số người cho rằng nhiệt độ Trái đất lên xuống là chuyện bình thường. Họ không tin rằng con người đang gây ra sự nóng lên toàn cầu, vì vậy họ không tin rằng con người cần phải thay đổi hành vi của mình. Những người khác có thể quá ích kỷ để có một lối sống xanh. Tuy nhiên, phần lớn người dân tin vào các bằng chứng và làm bất cứ điều gì có thể để chống lại biến đổi khí hậu.

2 (trang 55 SGK Tiếng Anh 10): Read the Writing Strategy and answer the questions. (Đọc Chiến lược Viết và trả lời các câu hỏi.

1 In paragraph 1 of Ben’s article, how many arguments does he give in support of his opinion? (Trong đoạn 1 của bài viết của Ben, anh ta đưa ra bao nhiêu lập luận ủng hộ ý kiến của mình?)

2 In paragraph 2, how many arguments does he give in support of the opposing view? (Trong đoạn 2, có bao nhiêu lập luận ủng hộ quan điểm đối lập?)

3 Does he give a counter-argument? (Anh ta có đưa ra lý lẽ phản bác không?)

Đáp án:

1. In paragraph 1 of Ben’s article, he gives two arguments

2 In paragraph 2, he also gives two arguments.

3. Yes, he does.

3 (trang 55 SGK Tiếng Anh 10): Complete the collocations from the text with the words below. (Hoàn thành các cụm từ trong văn bản với các từ bên dưới.)

Climate change (biến đổi khí hậu)

alter      cause       combat       lead       recycle       reduce

1 ________ plastic / paper / glass

2 ________ carbon emissions

3 ________  global warming

4 ________ your behaviour

5 ________ a green lifestyle

6 ________ climate change

Đáp án:

1 recycle plastic / paper / glass

2 reduce carbon emissions

3 cause global warming

4 alter your behaviour

5 lead a green lifestyle

6 combate climate change

Hướng dẫn dịch:

1 tái chế nhựa / giấy / thủy tinh

2 giảm lượng khí thải carbon

3 nguyên nhân gây ra sự nóng lên toàn cầu

4 thay đổi hành vi của bạn

5 thực hiện lối sống xanh

6 chống biến đổi khí hậu

4 (trang 55 SGK Tiếng Anh 10): Read the phrases below. Add the highlighted phrases in Ben’s post to the correct group (A—D). (Đọc các cụm từ bên dưới. Thêm các cụm từ được đánh dấu trong bài đăng của Ben vào nhóm chính xác (A-D).)

A Expressing an opinion (Đưa ra quan điểm)

I think / don’t think that … To be honest, … As I see it, … In my opinion, … I believe / don’t believe that …   __________

B Presenting an opposing opinion (Thể hiện quan điểm đối lập)

Having said that, … On the other hand, …

__________

C Presenting a counter-argument (Thể hiện lập luận phản đối)

However, … In spite of this, …   __________

D Making an additional point (Đưa thêm luận điểm)

Moreover, … Furthermore, … In fact, …   _________

Đáp án:

A It seems to me that

B There are some people who believe that

C Nevertheless

D What is more

5 (trang 55 SGK Tiếng Anh 10): Work in pairs. Read the statement and decide if you agree or disagree. Prepare arguments for and against it. Use the ideas below to help you. (Làm việc theo cặp. Đọc tuyên bố và quyết định xem bạn đồng ý hay không đồng ý. Chuẩn bị các lập luận ủng hộ và chống lại nó. Sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn.)

“Global warming is the most important problem facing us today” Do you agree? (“Sự nóng lên toàn cầu là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt ngày nay” Bạn có đồng ý không?)

• For: We need to protect the planet / prevent climate change / save endangered species. (Ủng hộ: Chúng ta cần bảo vệ hành tinh / ngăn chặn biến đổi khí hậu / cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng.)

• Against: There are other problems such as poverty, disease, nuclear war, etc. / Millions of people die every year because of … / A nuclear war could destroy … (Chống lại: Có những vấn đề khác như đói nghèo, bệnh tật, chiến tranh hạt nhân, v.v. / Hàng triệu người chết hàng năm vì … / Một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể hủy diệt …)

Đáp án:

• For:

We need to protect the planet / prevent climate change / save endangered species.

• Against: There are other problems such as poverty, disease, nuclear war, etc. / Millions of people die every year because of … / A nuclear war could destroy …

Hướng dẫn dịch:

Ab

6 (trang 55 SGK Tiếng Anh 10): Write your article (120-150 words). Use phrases from exercise 4 and your ideas from exercise 5 to help you. Follow the structure suggested in the Writing Strategy. (Viết bài báo của bạn (120-150 từ). Sử dụng các cụm từ từ bài tập 4 và ý tưởng của bạn từ bài tập 5 để giúp bạn. Làm theo cấu trúc được gợi ý trong Chiến lược Viết.)

Đáp án:

ab

Hướng dẫn dịch:

ab 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Unit 4A Vocabulary (trang 46 – 47 Tiếng Anh lớp 10): 1.Do the weather quiz in pairs…2. Complete the table with the highlighted words from the quiz in exercise 1…

Unit 4B Grammar (trang 48 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read part 1 of the text. What is a shooting star?… 2. Complete the table with comparative adjectives from part 1 of the text…

Unit 4C Listening (trang 49 Tiếng Anh lớp 10): 1. How observant are you? Look at the photo for 30 seconds…2.Read the Listening Strategy. Then listen to three dialogues and answer questions…

Unit 4D Grammar (trang 50 Tiếng Anh lớp 10): 1. Describe the photo. What do you think happened…2. Read the text and check your answers from exercise 1…

Unit 4E Word skills (trang 51 Tiếng Anh lớp 10): 1. Describe the photo. Use the words below to help you…2. Complete the compound nouns in the fact file with the words below…

Unit 4F Reading (trang 52 – 53 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the title and the photos, read the I can …2. Read the text, ignoring the gaps. How accurate were your predictions…

Unit 4G Speaking (trang 54 Tiếng Anh lớp 10): 1. Look at the photos. Match them with the events below…2. Find four of the things in the list below in photo C…

Unit 4I Culture (trang 56 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the webpage about El Nino…2. True or False? Write T or F. Correct the false sentences…

Unit 4 Review (trang 57 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the following passage. Are the sentences true or false… 2. Listen to the text. Circle the correct option (a—c)…

Unit 4 Grammar Builder (trang 114 Tiếng Anh lớp 10): 1. Write the comparative form of the adjectives and quantifiers…2. Complete the email with the comparative form of the adjectives…

Unit 4 Vocabulary Builder (trang 126 Tiếng Anh lớp 10): 1. Are all of the things below in the picture?…2. In pairs, ask and answer about the picture in exercise 1…

Unit 4 Extra Speaking Tasks (trang 129 Tiếng Anh lớp 10): Work in pairs. Take turns to compare and contrast photos A and B…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button