Bài 3 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tìm số nguyên x, biết:

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Bài 3 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số nguyên x, biết:

a) (– 3) . x = 36; 

b) (– 100) : (x + 5) = – 5.

Lời giải:

a) (– 3) . x = 36 

               x = 36 : (– 3) 

            x = – (36 : 3) 

               x = – 12. 

Vậy x = – 12. 

b) (– 100) : (x + 5) = – 5

                     x + 5 = (– 100) : (– 5) 

                     x + 5 = 100 : 5

                     x + 5 = 20 

                     x       = 20 – 5 

                     x       = 15. 

Vậy x = 15. 

Lời giải Toán 6 Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Làm thế nào để tìm được thương trong phép chia hết một số nguyên cho một số nguyên? ….

 • Hoạt động 1 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: a) Tìm số thích hợp cho (?): Do (– 3) . (– 4) = 12 nên 12 : (– 3) = (?) ….

 • Luyện tập 1 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Tính: a) 36 : (– 9); ….

 • Hoạt động 2 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: a) Tìm số thích hợp cho (?): Do (– 5) . 4 = – 20 nên (– 20) : (– 5) = (?) ….

 • Luyện tập 2 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: Tính: a) (– 12) : (– 6); ….

 • Hoạt động 3 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: a) Tìm số thích hợp ở (?) trong bảng sau: ….

 • Luyện tập 3 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng các từ “chia hết cho”, “bội”, “ước” thích hợp (?): ….

 • Luyện tập 4 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: a) Viết tất cả các số nguyên là ước của: – 15; – 12. ….

 • Bài 1 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Tính: a) (– 45) : 5; ….

 • Bài 2 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh: a) 36 : (– 6) và 0; ….

 • Bài 4 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng trong 5 ngày liên tiếp là – 6 °C ….

 • Bài 5 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích. ….

 • Bài 6 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số nguyên x, biết: a) 4 chia hết cho x; ….

 • Bài 7 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Một con ốc sên leo lên một cây cao 8 m ….

 • Bài 8 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *